Råd och stöd när du har en funktionsnedsättning

Om du har ett beroende eller missbruk kan du kontakta din husläkare eller en beroendemottagning. Du kan också få hjälp via olika hjälplinjer.

Råd och stöd för vuxna

Kontakta din vårdcentral om du har sömnsvårigheter, panikattacker, känner ångest, nedstämdhet, misstänker eller har en depression. De kan ge rådgivning, samtalsstöd eller psykologisk- och läkemedelsbehandling.
Vårdcentral - 1177.se >

Om du behöver mer hjälp, kan du själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning eller få en remis från din läkare. Innan du får behandling behöver du få en bedömning, och ibland även en utredning för att få svar på vad du kan behöva för hjälp och stöd. Om du behöver kan du sedan få till exempel psykoterapi, psykologisk- och läkemedelsbehandling.
Söka psykiatrisk vård –1177.se >
Psykiatrisk vård för vuxna i Stockholms län – 1177.se >
psykiatri.sll.se >

Du som behöver akut psykiatrisk hjälp kan kontakta en jourmottagning, psykiatriska akutmottagningen eller ring 112.
Akut hjälp - psykiatri.sll.se >

På en ungdomsmottagning kan personer upp till 23 år få stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv.
ungdomsmottagningar.sll.se >

UMO är en webbplats för alla upp till 25 år. Där kan du få information och ställa frågor om sex, hälsa och relationer.
umo.se >

Youmu är en webbplats för personer upp till 20 år på olika språk och lättläst svenska. Där finns information om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.
youmo.se

Din kommuns socialtjänst kan också hjälpa dig när du behöver råd och stöd.

Råd och stöd för alla åldrar

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som fyllt 16 år, bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
bosse-kunskapscenter.se >

Föreningar och intresseorganisationer

Vissa organisationer ger råd och stöd till dig med funktionsnedsättning och dina närstående.
Föreningar och intresseorganisationer >

Habilitering & Hälsa i Region Stockholm

Habiliteringscenter

Habiliteringscentren erbjuder samtalsstöd för dig som har en funktionsnedsättning med diagnos intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Även närstående och personens nätverk kan få stödsamtal.
Stöd till anhöriga - habilitering.se >
Hitta mottagning - habilitering.se >

Frågetjänst

Till frågetjänsten kan du ställa frågor som rör samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Du når frågetjänsten via appen "Alltid öppet", 1177 Vårdguidens e-tjänster, telefon, chatt eller e-post. Socionomer besvarar frågorna.
Frågetjänst - habilitering.se >

Bokning av telefontid

Bokning av telefontid görs via Region Stockholms app "Alltid öppet" eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Samtalstiden är upp till 45 minuter och journalförs.

Ladda ner appen ”Alltid öppet” och scrolla ner till ”Råd och stöd om funktionsnedsättningar” på Habilitering & Hälsa. Välj sedan ”Frågetjänsten” och klicka ”välj”. Fyll i vem du är och hur du vill bli kontaktad.

Boka tiden på Habiliteringens resurscenter - 1177 Vårdguidens e-tjänster Klicka på "Boka tid direkt" och välj ”Telefontid om samhällets stöd och skola”. 

Vägledare

Du kan boka en telefontid till Hablitering & Hälsas vägledaren genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vägledaren ger information om till exempel skola, arbete, vård och omsorg för personer med autism och adhd 
Vägledare - habilitering.se >
Boka tid direkt - 177.se >

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS​

Insatsen omfattar både anhöriga och personen själv och är tänkt att underlätta det dagliga livet genom information om funktionsnedsättningen och vilka myndigheter som ger hjälp och stöd. Du kan få stöd och rådgivning via landstinget eller Regionerna av en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Även din kommun eller stadsdelsförvaltning kan ge detta stöd.

Rådgivning om rättigheter och praktiska frågor

Artikel 19 som Verktyg erbjuder kostnadsfri rådgivning för enskilda om rättigheter och praktiska frågor om stöd för personer med funktionsnedsättning.

Artikel 19 som verktyg är ett projekt som drivs av Independent Living Institute (ILI) och finansieras av Allmänna arvsfonden.
Rådgivning om rättigheter och praktiska frågor - lagensomverktyg.se >

Stroke- och hjärnskadevägledare

Stroke- och hjärnskadevägledare vänder sig till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående. Yrkesverksamma i vårdkedjan kan även vända sig dit.

Du kan kontakta vägledaren genom telefon eller bokade besök. Du kan få information om till exempel rehabilitering, samhällets stöd, sysselsättning eller fritid.
Stroke- och hjärnskadevägledare - ds.se >

Senast ändrad 2020-02-24

Informationsansvarig: Pia Jakobsson