Skriv ut den här sidan

Råd och stöd när du har en funktionsnedsättning

Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du har behov av samtalsstöd. Du kan även få hjälp till exempel vid något habiliteringscenter, psykiatrin och frågetjänsten inom Habilitering & Hälsa.

Råd och stöd för vuxna

Vårdcental

Du som har en funktionsnedsättning och behöver samtalskontakt ska i första hand vända dig till din vårdcentral. De har tillgång till psykolog eller kuratorer.  
Vårdcentral - 1177.se >

Psykiatri för vuxna

Psykiatrin ger specialistvård och behandling för psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel adhd, autismspekrumdiagnos (ASD) och Tourettes syndrom utreds och behandlas. Du kan själv kontakta den mottagning som passar dig bäst eller få en remiss från din vårdcentral.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) bedriver ungefär hälften av psykiatri för vuxna i Stockholms län. Resterande vuxenpsykiatri sköts av privata mottagningarna som har avtal med Stockholm läns landsting.
Söka psykiatrisk vård i Stockholms län  - 1177.se >
Psykiatri i Stockholms läns landsting - psykiatri.sll.se >

Råd- och stödenhet (Neurologi) Huddinge, Karolinska

Råd- och stödenheten stödjer dig som har en neurologisk sjukdom och din närstående. Där arbetar arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast.
Råd- och stödenhet - 1177.se >

Råd och stöd för alla åldrar

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som fyllt 16 år, bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
bosse-kunskapscenter.se >

Föreningar och intresseorganisationer

Vissa organisationer ger råd och stöd till dig med funktionsnedsättning och dina närstående.
Föreningar och intresseorganisationer >

Habilitering & Hälsa

Habiliteringscentren

​Habiliteringscentren erbjuder samtalsstöd för dig som har en funktionsnedsättning med diagnos intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Även närstående och personens nätverk kan få stödsamtal.
Psykisk hälsa - habilitering.se >
Stöd till anhöriga - habilitering.se >
Mottagningar - habilitering.se >

Frågetjänst

Till frågetjänsten kan du ställa frågor som rör samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Du når frågetjänsten via telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänster, e-post eller vid personligt besök. Socionomer besvarar frågorna. 
Frågetjänst - habilitering.se >

Boka telefontid till Frågetjänsten

Du kan även boka en telefontid med frågetjänstens socionomer på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Samtalet journalförs och samtalstiden är upp till 45 minuter.
Boka tid direkt - 1177.se >
Boka telefontid - habilitering.se >

Psykoterapimottagningen Linden

Psykoterapimottagningen Linden erbjuder psykoterapi för personer med olika former av funktionsnedsättningar, främst intellektuell funktionsnedsättning, men även medfödda och omfattande rörelsehinder, förvärvade hjärnskador, eller sjukdomar som ger en stor varaktig funktionsnedsättning.

På mottagningen arbetar personer med psykoterapeutisk kompetens och lång erfarenhet av att möta människor med dessa funktionsnedsättningar. Remiss behövs från ditt habiliteringscenter.
Psykoterapimottagningen Linden - habilitering.se >

Vägledare

Du kan kontakta Hablitering & Hälsas vägledaren genom att boka en telefontid på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vägledaren ger information om till exempel skola, arbete, vård och omsorg för personer med autism och adhd
boka tid direkt - 177.se >
Vägledare - habilitering.se >

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS​

Insatsen omfattar både anhöriga och personen själv och är tänkt att underlätta det dagliga livet genom information om funktionsnedsättningen och vilka myndigheter som ger hjälp och stöd. Du kan få stöd och rådgivning via landstinget av en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Även din kommun eller stadsdelsförvaltning kan ge detta stöd.

Senast ändrad: 2019-05-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson