Lagar

Här finns information om svenska lagar, till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och patientlagen.

Barnkonventionen

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Några exempel:

  • Ett barn är en person under 18 år.
  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet.
  • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnkonventionen - barnombudsmannen.se

Barnrättsguiden

Barnrättsguiden är en webbplats som tar upp rättigheterna för barn med funktionsnedsättningar genom Barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Barnrättsguiden - guide.funktionsrattskonventionen.se

Diskrimineringslagen​

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.
Diskrimineringslagen​ - riksdagen.se 

Förordning om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordningen riktar sig till Arbetsförmedlingen och personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som till följd av detta har behov av stöd för att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete.
Insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga – riksdagen.se

​​Förvaltningslagen

I förvaltningslagen står det bland annat att myndigheter ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp. Myndigheternas ärenden ska handläggas så snabbt som möjligt och att du ska få information om dina rättigheter.
Förvaltningslagen - riksdagen.se

​Föräldrabalken​

​I föräldrabalken står det till exempel om:

  • föräldraskap
  • vårdnad, boende och umgänge
  • underhållsskyldighet för ett barn.
  • god man och förvaltar

Föräldrabalken- riksdagen.se

Föräldraledighetslagen

I föräldraledighetslagen står det om vilka som kan vara föräldralediga och olika former av föräldraledighet.

Det står även att en förälder har rätt till förkortning av arbetstid upp till en fjärdedel om föräldern har omvårdnadsbidrag.  
Föräldraledighetslag - riksdagen.se

Hälso- och sjukvårdslag

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) bestämmer hur hälso- och sjukvården ska planeras och bedrivas.

Målet med hälso- och sjukvård är att förebygga, utreda, behandla sjukdomar och skador. De ska ge vård på lika villkor och respektera alla människors lika värde.
Hälso- och sjukvårdslag - riksdagen.se 

Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

I lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område står det om hur avtal sluts, om fullmakt och rättshandlingars ogiltighet.
Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - riksdagen.se

​​Lag om bostadsanpassningsbidrag​

Lagen om bostadsanpassningsbidrag gäller bidrag för anpassning av bostäder som ger personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunerna ansvarar för att bidraget. 
Lag om bostadsanpassningsbidrag- riksdagen.se

Lag om framtidsfullmakter

Enligt lagen om framtidsfullmakter kan personer själv bestämma en person som i framtiden företräder dig om du inte längre kan göra det själv när det gäller ekonomiska eller personliga angelägenheter. Du måste vara 18 år och förstå vad framtidsfullmakten innebär för att skriva en framtidsfullmakt.
Lag om framtidsfullmakter - riksdagen.se

Lag om färdtjänst

Färdtjänst är till för personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. 
Lag om färdtjänst - riksdagen.se

​Lag om riksfärdtjänst

​Lag om riksfärdtjänst beskriver vad som gäller för att du ska beviljas en riksfärdtjänstresa som är en resa utanför hemkommunens gräns.  
Lag om riksfärdtjänst- riksdagen.se 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
SoL och LSS vid funktionsnedsättning
LSS - riksdagen.se

Offentlighets- och sekretesslag

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om hälso- och sjukvårdens hantering av tystnadsplikten och  patienters journaler.
Offentlighets- och sekretesslag - riksdagen.se

Patientlag

Patientlagens syfte är att stärka, tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvården samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
Patientlagen - riksdagen.se

Patientdatalag

Patientdatalagen är till för vårdgivaren när de hantera personuppgifter och för patientjournaler.
Patientdatalagen - riksdagen.se

Patientskadelag

Patientskadelagen innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning.
Patientskadelag - riksdagen.se

Patientsäkerhetslag

Patientsäkerhetslagens syfte är att främja patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. 
Patientsäkerhetslag - riksdagen.se

Personuppgiftslag

Personuppgiftslag (PUL) syfte är att skydda människors personliga integritet.
Personuppgiftslag - riksdagen.se

​​Skollagen

I skollagen finns bestämmelser om särskilt stöd och utbildning inom olika skolformer som grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola och särskild utbildning för vuxna. Skollagen gäller från förskola till och med vuxenutbildning.
Skollagen- riksdagen.se 

Socialförsäkringsbalken​

Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Socialförsäkringsbalkens bestämmelser gäller till exempel  omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning, bilstöd, sjukersättning, aktivitetsersättning och bostadstillägg
Socialförsäkringsbalk- riksdagen.se

Socialtjänstlagen​

Kommunernas socialtjänst arbetar utifrån socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att personer får den hjälp och det stöd som de behöver.
SoL och LSS vid funktionsnedsättning
Socialtjänstlag - riksdagen.se 

Senast ändrad 2024-02-19

Informationsansvarig: Pia Jakobsson