Skriv ut den här sidan

Lagar

Ett flertal svenska lagar tar upp funktionsnedsättning i lagstiftningen.

Diskrimineringslagen​

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.
Diskrimineringslagen​ - riksdagen.se

​​Förvaltningslagen

I förvaltningslagen står det bland annat att myndigheter ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp. Myndigheternas ärenden ska handläggas så snabbt som möjligt och att du ska få information om dina rättigheter.
Förvaltningslagen - riksdagen.se >

​Föräldrabalken​

​I föräldrabalken står det till exempel om:

 • föräldraskap
 • vårdnad, boende och umgänge
 • underhållsskyldighet för ett barn.
 • god man och förvaltar

Föräldrabalken- riksdagen.se >

Föräldraledighetslagen

I föräldraledighetslagen står det om vilka som kan vara föräldralediga och olika former av föräldraledighet.

Det står även att en förälder har rätt till förkortning av arbetstid upp till en fjärdedel om föräldern har omvårdnadsbidrag.  
Föräldraledighetslag - riksdagen.se >

Hälso- och sjukvårdslagen​

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska till exempel förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och människans värdighet.
Hälso- och sjukvårdslag - riksdagen.se > 

Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

I lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område står det om hur avtal sluts, om fullmakt och rättshandlingars ogiltighet.
Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - riksdagen.se >

​​Lag om bostadsanpassningsbidrag​

Lagen om bostadsanpassningsbidrag gäller bidrag för anpassning av bostäder som ger personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunerna ansvarar för att bidraget. 
Lag om bostadsanpassningsbidrag- riksdagen.se​ >

Lag om framtidsfullmakter

Enligt lagen om framtidsfullmakter kan peroner själv bestämma en person som i framtiden företräder dig om du inte längre kan göra det själv när det gäller ekonomiska eller personliga angelägenheter. Du måste vara 18 år och förstå vad framtidsfullmakten innebär för att skriva en framtidsfullmakt.
Lag om framtidsfullmakter - riksdagen.se > 

Lag om färdtjänst

Färdtjänst är till för personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. 
Lag om färdtjänst - riksdagen.se >

​Lag om riksfärdtjänst

​Lag om riksfärdtjänst beskriver vad som gäller för att du ska beviljas en riksfärdtjänstresa som är en resa utanför hemkommunens gräns.  
Lag om riksfärdtjänst- riksdagen.se > 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen är en rättighetslag och beslut kan överklagas.

De personer som ingår i lagens personkrets och omfattas av lagen:

 • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De olika insatserna är:

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans
 • ledsagare
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet.

LSS - riksdagen.se > 

Patientdatalagen​

Patientdatalagen är till för vårdgivare när de behandlar personuppgifter. Vårdgivare är skyldiga att skriva patientjournal. Den ska vara skriven så att patienten lätt kan förstå vad det står. Patienten kan ge samtycke till att vårdgivaren får läsa andra vårdgivares anteckningar. Vill patienten ha intyg om vården ska den som har skrivit journalen utfärda ett intyg. 
Patientdatalagen - riksdagen.se > 

Patientlagen

Patientlagens syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
Patientlagen - riksdagen.se >

​​Skollagen

I skollagen finns bestämmelser om särskilt stöd och utbildning inom olika skolformer som grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola och särskild utbildning för vuxna. Skollagen gäller från förskola till och med vuxenutbildning.
Skollagen- riksdagen.se > 

Socialförsäkringsbalken​

Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Socialförsäkringsbalkens bestämmelser gäller till exempel  omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning, bilstöd, sjukersättning, aktivitetsersättning och bostadstillägg
Socialförsäkringsbalk- riksdagen.se > 

Socialtjänstlagen​

Kommunernas socialtjänst arbetar utifrån socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att personer får den hjälp och det stöd som de behöver. Vid åtgärder som rör barn under 18 år ska barnets bästa alltid tas hänsyn till.

​Socialtjänsten ska arbeta för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin tillvaro får möjlighet att delta i samhället och leva som andra. Bland annat ska socialtjänsten medverka till att dessa personer får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter deras behov av särskilt stöd.
Socialtjänstlag - riksdagen.se > 

Senast ändrad: 2019-06-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson