Individuell plan och samordnad individuell plan

Om du har många olika kontakter med kommunen och landstinget, kan det underlätta att ni alla träffas på ett möte. Du kan då begära ett sådant möte hos någon av dina kontakter.

Individuell plan

Om du har blivit beviljad insatser enligt LSS har du rätt att få en individuell plan. Planen ska göra dig delaktig och ge dig möjlighet att påverka de insatser som du behöver och önskar. Du bestämmer själv vad planen ska innehålla och vilka som ska vara med när den skrivs. Ansökan om individuell plan görs hos kommunen.
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade - socialstyrelsen.se (pdf) >

Samordnad individuell plan 

Har du behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan du begära att få en samordnad individuell plan (SIP). Planen utformas utifrån dina behov och är tänkt att göra det tydligt vem som ansvarar för olika insatser och hur planen ska följas upp. Du bestämmer själv vilka som ska vara med när planen skrivs. 
SIP - 1177.se >

Uppdrag Psykisk Hälsa

På webbplatsen uppdragpsykiskhalsa.se har de tagit fram utbildningsmaterial för personal oavsett vilken målgrupp som de ska göras en samordnad individuell plan (SIP) för.
SIP- uppdragpsykiskhalsa.se >

Senast ändrad 2020-03-02

Informationsansvarig: Pia Jakobsson