Tolk

Du som har en hörselnedsättning, är döv, dövblind, har svårt att prata, läsa eller skriva, kan få tolkning. Det gäller även om du inte pratar svenska.

Bildtelefoni.net

Bildtelefoni.net förmedlar och distanstolkar samtal mellan personer som talar och personer som använder teckenspråk. Tjänsten är kostnadsfri och öppen dygnet runt.
bildtelefoni.net

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har tal-, röst- eller språkskada som inte är orsakad av en hörselskada. 
Taltjänst - habilitering.se

Teletal

Teletal är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal. Du behöver inget tillstånd för att ringa med teletal. Du ringer med din vanliga telefon, fast eller mobil. 
teletal.se

Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess både på svenska och engelska. Tjänsten är kostnadsfri och öppen dygnet runt alla dagar på året. 
texttelefoni.se 

Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning för döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län. Tolkservice för vardagstolkning är kostnadsfri.

För att beställa teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd kan du kontakta tolkcentralen via telefon, e-post, texttelefon, bildtelefon, fax eller via tolkportalen.
tolkcentralen.regionstockholm.se

Tolkportalen

På Tolkportalen kan du boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd. Tolkportalen är tillgänglig genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.  
tolkportalen.regionstockholm.se

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer som till exempel besök i vården, fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.
Tolktjänster vid funktionsnedsättning - 1177.se

Tolkning till andra språk

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har tystnadsplikt vilket betyder att tolken inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det.

Pratar du inte svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Vårdpersonalen bokar då tolk. 
Tolkning till mitt språk – 1177.se

Senast ändrad 2023-07-28

Informationsansvarig: Pia Jakobsson