När du inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter

Du som är över 18 år och inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter kan få hjälp med det. Det kan till exempel vara en anhörig eller en god man som hjälper dig.

Anhörigbehörighet

Om en person inte kan ta hand om sin ekonom på grund av att den har fått en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande efter att den har fyllt 18 år. Då kan en anhörig utan fullmakt hjälpa personen att till exempel betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker.

Den som är anhörig kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst, och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Men den får inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas i tur och ordning: 

 1. make eller sambo
 2. barn
 3. barnbarn
 4. föräldrar
 5. syskon
 6. syskonbarn.

Föräldrabalk - riksdagen.se

Framtidsfullmakt

Du kan skriva en framtidsfullmakt till en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. Det kan gälla ekonomiska eller personliga angelägenheter.

Du måste vara 18 år och förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer

I framtidsfullmakten måste det stå: 

 • att det är en framtidsfullmakt
 • vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
 • fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Framtidsfullmakt - domstol.se

Fullmakt

Behöver du hjälp att hantera din ekonomi, till exempel betala räkningar och ta hand om ditt bankkonto, kan du skriva en fullmakt till någon som hjälper dig.

Att ge en person fullmakt innebär att den personen får ditt tillstånd att göra det som står i fullmakten. Du kan fråga din bank om vad som behöver stå i en fullmakt.
Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - riksdagen.se

Generalfullmakt

Du kan ge en generalfullmakt till en person som då får samma rättigheter som du själv har när det gäller bland annat ingå avtal, förhandla med myndigheter, privatpersoner och företag. Person får då alltså självständigt, obegränsat förvalta och företräda dig. Generalfullmakten gäller inte på banken, eftersom att de har egna blanketter för fullmakt.

Generalfullmakten blir ogiltig om du förlorar din förmåga att ingå avtal som till exempel fysisk- eller psykisk sjukdom. Den generalfullmakten regleras i avtalslagen.
Generalfullmakt - demensforbundet.se

God man 

Har du svårt att sköta din ekonomi eller att bevaka dina rättigheter på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller nedsatt hälsotillstånd kan du ansöka om god man. Du bestämmer själv över din ekonomi när du har god man.

En god man kan hjälpa dig inom tre områden:

 • Bevaka rätt kan vara att ansöka om olika hjälpinsatser, merkostnadsersättning eller överklaga beslut.
 • Förvalta egendom innebär hjälp med att ta hand om den löpande ekonomin, till exempel att betala fakturor och sköta värdehandlingar.
 • Sörja för person kan till exempel innebära hjälp att kontakta sjukvård och socialtjänst och se till att du har det så bra som möjligt när det gäller sociala kontakter, fritidsverksamhet, boende och omvårdnad.

Stödet från en god man kan omfatta alla tre. Du kan också ha god man för bara ett eller två av dem. Det är en domstol som beslutar om du får god man. Du betalar ett arvode för hjälpen som den gode mannen ger. Ansökan om god man görs till kommunens överförmyndare.
God man, förvaltare eller framtidsfullmakt - domstol.se

Förvaltare

Om inte fullmakt eller god man är tillräcklig hjälp kan en förvaltare utses. En person som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och får inte ingå avtal eller ta hand om sina pengar själv. När en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra.
God man, förvaltare eller framtidsfullmakt - domstol.se

Lättläst om god man eller förvaltare

FUB har tagit fram ett häftet ”Att ha God man eller Förvaltare” på lättläst.
Att ha God man eller Förvaltare - fub.se (pdf)

Tips på böcker och material om ekonomiskt stöd och bidrag

På biblioteket på Habiliteringens resurscenter hittar du böcker att låna som handlar om ekonomiskt stöd och bidrag. Biblioteket är specialiserat på funktionsnedsättningar. 
Bibliotek - habilitering.se

Ekonomiskt stöd och bidrag:

 • Bättre koll på pengarna av Elin Helander. (LL-förlaget, 2021)
 • Ekonomi av Birgitta Landström. (Bokverkstan, 2008)

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson