Hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta ditt dagliga liv. De flesta hjälpmedel skrivs ut av en förskrivare.

När du behöver hjälpmedel

Personer som skriver ut hjälpmedel kallas förskrivare. När du behöver hjälpmedel träffar du en förskrivare som utreder behovet och sedan beslutar om hjälpmedel. Förskrivare finns bland annat inom Habilitering & Hälsa, primärvårdsrehabilitering, psykiatri och vårdcentral.

En förskrivare kan till exempel vara en:

 • arbetsterapeut
 • audionom
 • fysioterapeut eller sjukgymnast
 • logoped
 • sjuksköterska
 • synpedagog

När du har fått ett förskrivet hjälpmedel lånar du det av Regionen. Det innebär att hjälpmedlet ska lämnas tillbaka när du inte längre behöver det. Om du har fått ditt hjälpmedel på fritt val gäller andra regler.

Oftast behöver användaren av hjälpmedlet inte betala något själv för reparation och service av ett förskrivet hjälpmedel. Men det gäller inte för hjälpmedel du har köpt själv eller fått på fritt val.

Du ansvarar själv för att förvara ditt hjälpmedel på ett säkert sätt. Du blir ersättningsskyldig om hjälpmedlet blir stulet, missköts eller tappas bort. Det är bra att se över sin hemförsäkring så att den även täcker hjälpmedlet.
Att få hjälpmedel - 1177.se
Att få ett hjälpmedel så går det till - 1177.se

Behovstrappor

Hjälpmedel ska förskrivas utifrån brukarens behov. Vid varje förskrivning ska en individuell behovsbedömning göras.

Som ett stöd i förskrivningsarbetet finns fyra olika behovstrappor:

 • aktiviteter i dagliga livet
 • förflytta sig
 • kommunicera
 • vård och behandling

Behovstrappor - vardgivarguiden.se

Fritt val av hjälpmedel

Fritt val är ett alternativ till den ordinarie förskrivningen då individen lånar hjälpmedel. Vid fritt val av hjälpmedel köper brukaren ett eget hjälpmedel med hjälp av en rekvisition, vilket är ett dokument som fungerar som pengar.

Fritt val av hjälpmedel finns i en del landsting, regioner och kommuner, bland annat i Stockholms län.

När hjälpmedlet är köpt äger du det och står då själv för service och underhållet. Ibland kan det ingå ett reparationsbelopp. Beloppet kan användas tills det tar slut och när beloppet är slut står brukaren själv för kostnaderna för fortsatt service och reparation.
Fritt val av hjälpmedel – vardgivarguiden.se

Egenavgifter för hjälpmedel

För vissa förskrivna hjälpmedel behöver personer betala en hjälpmedelsavgift.

Det kan vara till exempel:

 • hörapparater
 • ortopediska skor
 • elrullstol.
 • arm- och bentränare.
 • skoinlägg.

Egenavgift - vardgivarguiden.se

Köpa hjälpmedel själv

De flesta hjälpmedel som du behöver på grund av en funktionsnedsättning kan du få genom vården. Men ibland kan du inte få det hjälpmedel du vill ha. Då kan du välja att köpa hjälpmedlet själv.
Köpa hjälpmedel själv – 1177.se

Lämna tillbaka ditt hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska du lämna tillbaka det.

Du kan lämna tillbaka det till förskrivaren, primärvårdsrehab, vårdcentralen eller hjälpmedelscentralen.

Stora hjälpmedel som till exempel sängar och rullstolar hämtas av Hjälpmedel Stockholm eller av Sodexo Hjälpmedelsservice utan kostnad. 

Återlämnade hjälpmedel servas och återanvänds.
Att få ett hjälpmedel – 1177.se
Förskrivarens och brukarens ansvar – vardgivarguiden.se

Flytta med hjälpmedel

Flytt inom länet

Du betalar själv kostnader för flytt av hjälpmedel inom länet. Vissa fasta monterade hjälpmedel som taklyft eller porttelefon betalas av Region Stockholm.

Flytt till annat län

Om du ska flytta till ett nytt län och vill ta med ditt hjälpmedel ska du kontakta din förskrivare eller hjälpmedelscentral. Vid flytt ska Stockholms läns landsting och det nya landstiget/regionen komma överens om vilka hjälpmedel som kan tas med. Huvudregeln är att hjälpmedel som kan återanvändas lämnas tillbaka och att användaren får nya hjälpmedel av landstinget/regionen dit personen flyttar. Gäller det specialanpassade hjälpmedel kan en överenskommelse göras med det nya landstinget.

Flytt från Sverige till annat land

Personligt förskrivna hjälpmedel får inte tas med vid flytt från Sverige till ett annat land. För pensionärer med svensk pension som är bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz gäller andra regler.
Detta gäller vid flytt - vardgivarguiden.se

Boenden med särskild service och daglig verksamhet

Kommunerna i Stockholms län har ansvar för viss hälso- och sjukvård för personer som bor i bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kommunerna ansvarar för till exempel:

 • Hälso- och sjukvård som utförs av distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska.
 • Rehabilitering och habilitering som sker i bostaden eller på daglig verksamheten.
 • Förskrivnings- och kostnadsansvar för inkontinenshjälpmedel, förbands- och sjukvårdsartiklar, kompressionsmaterial, bashjälpmedel samt för vissa definierade hyrhjälpmedel.

Region Stockholm ansvarar för till exempel :

 • alla läkarinsatser
 • logopedi
 • hörsel- och synrehabilitering
 • förskrivnings och kostnadsansvar för synhjälpmedel, hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt kosmetiska hjälpmedel,
 • fotsjukvård.

Boenden med särskild service och daglig verksamhet - vardgivarguiden.se

LSS/SoL-hälsan i Stockholm stad

Du som bor i gruppbostad, servicebostad eller går på daglig verksamhet har tillgång till LSS/SoL-hälsan som är en kommunal hälso- och sjukvård. LSS/SoL-hälsans team består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster.
LSS/SoL-hälsan – funktionsnedsattning.stockholm.se

Bostadsanpassningsbidraget

Bostadsanpassningsbidraget är Boverkets digitala handbok är för dig som handlägger eller ansöker om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag.

Du kan ansöka om att anpassa bostaden för att exempelvis kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat eller sköta din hygien. Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos din kommun.
Bostadsanpassningsbidraget - boverket.se

Hjälpmedelscentraler i Stockholms län

Hjälpmedelscentraler lämnar ut och reparerar hjälpmedel. Du måste ha fått ett beslut av en förskrivare innan du får hjälpmedlet.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Förbrukningshjälpmedel i hemmet är en länsövergripande hjälpmedelscentral. De har bland annat diabeteshjälpmedel, förband- och sårvårdsmaterial, inkontinenshjälpmedel och näring för personer 16 år och äldre. 
Förbrukningshjälpmedel i hemmet - fhh.sll.se

Hjälpmedel Stockholm

Hjälpmedel Stockholm är till för dig som bor i södra delen av Stockholms län. De har bland annat gånghjälpmedel, liftar, tyngdtäcke och rullstolar.
hjalpmedelstockholm.se

KommSyn

KommSyn Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelscentral. De lämnar ut hjälpmedel för kommunikation, kognition och syn, samt alternativa styrsätt till dator.
kommsyn.se

Medicinteknisk apparatur i hemmet

Medicinteknisk apparatur i hemmet är en länsövergripande hjälpmedelscentral. De har bland annat andningshjälpmedel, diabeteshjälpmedel, nutritionspump och apnélarm för spädbarn.
mah.sll.se

Sodexo Hjälpmedelservice

Sodexo Hjälpmedelsservice är till för dig som bor i norra delen av Stockholms län. De har bland annat gånghjälpmedel, liftar, tyngdtäcke och  rullstolar.
sodexohjalpmedelsservice.se

Primärvårdsrehabilitering

Rehabiliteringsmottagningarna gör undersökningar, behandlingar och uppföljningar. Rehabiliteringen kan ske på mottagning eller i hemmet. Du kan själv kontakta och välja vilken mottagning vill. Det behövs ingen remiss.

På alla mottagningar finns arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster samt personal som är utbildad inom psykisk hälsa, äldrevård, neurologiska skador och sjukdomar. Många mottagningar har även kiropraktor, naprapat och bassäng.
Primärvårdsrehabilitering - 1177.se
rehab.sll.se

Rapporter

Neurorapporten 2022

Neurorapporten 2022 handlar om hjälpmedel – Livshjälp för ett värdigt liv. Organisationen Neuro har gjort en medlemsenkät om hur tillgången till hjälpmedel ser ut för personer med neurologisk diagnos. Rapporten kom fram till exempel att tillgången till hjälpmedel ser olika ut i Sverige, närmare fyrtio procent av enkätens svarande saknar något eller några hjälpmedel, delaktigheten och rätt till information bör förbättras, tillgången till fritidshjälpmedel är mycket begränsad och det är även stora skillnader när det gäller hjälpmedelsavgifter.
Neurorapporten – neuro.se (pdf)

Senast ändrad 2023-07-21

Informationsansvarig: Pia Jakobsson