Myndigheter för skola

Det finns flera myndigheter som ansvarar för skola och utbildning.

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet (BEO) arbetar med barns och elevers rättigheter i skolan när det gäller kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
beo.skolinspektionen.se

Skolverket

Skolverket är en nationell myndighet för skola, förskola, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.
skolverket.se
Elever med funktionsnedsättning – skolverket.se
Arbeta med att främja trygghet och studiero – skolverket.se

Ansvar i skolfrågor

Skolverket har en webbsida där de svarar på frågor om skolans ansvar utifrån skollagen, förordningar och föreskrifter.
Ansvar i skolfrågor – skolverket.se

Tilläggsbelopp för fristående förskolor och skolor

Fristående förskolor och skolor kan ansöka tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder. Det ska då handla om insatser som väsentligt avviker från det förskolan eller skolan ska göra inom ramen för grundbeloppet.

I grundbeloppet som fristående skolor får av elevens hemkommun ingår det till exempel:

 • att det kan vara fler lärare per elev
 • små grupper i vissa ämnen
 • generella anpassningar av den fysiska miljön
 • extra tydliga instruktioner
 • anpassade läromedel
 • digitala verktyg
 • speciallärare under kortare tid
 • särskilt stöd som är dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Tilläggsbelopp – skolverket.se

Utbildningsguiden

Skolverkets utbildningsguide vänder sig till elever, vårdnadshavare eller studie- och yrkesvägledare. På webbplatsen kan man jämföra skolor och utbildningar samt hitta information om skolsystemet i Sverige.
utbildningsguiden.skolverket.se

Upplysningstjänst

Skolverkets upplysningstjänst svarar på frågor om vad som står i skollagen och andra bestämmelser som rör skola och förskola. Telefon: 08 - 527 332 00
Kontakta oss – skolverket.se

Skolinspektionen

Skolinspektionen är en myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Myndigheten har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Du kan vända dig till Skolinspektionen eller barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel eller inte sköter sitt uppdrag. Det kan till exempel gälla att du inte får det särskilda stöd du behöver eller blir retad. Du kan även anmäla om lärare och förskollärare har betett sig olämpligt i sitt arbete. 
skolinspektionen.se
Elevers rättigheter – skolinspektionen.se 

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Exempel på beslut som kan överklagas:

 • åtgärdsprogram
 • anpassad studiegång
 • mottagande i särskola och specialskola
 • placering i viss skola med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero
 • särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning
 • antagning till Rh-anpassad utbildning i gymnasieskola
 • mottagande till särvux (särskolans vuxenutbildning).

overklagandenamnden.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska nå målen för sin utbildning. Det görs genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
spsm.se

Studiepaketet NPF

SPSM har ett studiepaket som i första hand vänder sig till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) från förskola till gymnasium. Materialet kan användas som kompetensutveckling i arbetslag eller för egna studier. Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. 
Studiepaketet NPF – spsm.se

Studiepaket språkstörning

Studiepaketet språkstörning är till för dig som arbetar med barn, elever eller vuxenstuderande med språkstörning. Studiepaketet ger kunskap om vilka följder språkstörning kan ge i olika åldrar och vad du kan göra för att öka lärande och utveckling.
Studiepaketet är uppbyggt med filmer och texter som visar hur du kan skapa tillgängliga lärmiljöer, som i sin tur ökar barns och elevers möjligheter till lärande och delaktighet.
Studiepaket språkstörning – spsm.se >

Webbutiken

SPSM har en webbutik där du kan köpa läromedel, rapporter, publikationer och stödmaterial. 
webbutiken.spsm.se

Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning

Kunskapssammanställningen ”Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning” är en kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har gjort.

Den visar bland annat att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer problematisk skolfrånvaro än elever utan funktionsnedsättning och de har större risk att bli utsatta för mobbning.
Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning – webbutiken.spsm.se

Senast ändrad 2024-01-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson