Barn eller syskon som närstående till en person med funktionsnedsättning

Barn som är närstående har rätt att få information, råd och stöd när en förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har en funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, allvarlig sjukdom/skada eller ett missbruk. Detsamma gäller även om den vuxne avlider. Du som är syskon kan även få samtalsstöd och rådgivning.

Barn som närstående 

Barn har rätt att få information, råd och stöd om deras närstående har en psykisk funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom, skada, missbruk eller oväntat avlider. Alla verksamheter som är finansierade av Region Stockholm ska arbeta för att barnkonventionen och hälso- och sjukvårdslagen följs. De som arbetar inom hälso- och sjukvården har ansvar för att ge information och stöd.

Region Stockholm har tagit fram material till personal som arbetar inom hälso- och sjukvården för att göra barn och unga delaktiga:
Barn som är närstående - sll.se >
Stöd till barn som är anhöriga - socialstyrelsen.se >

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se har informationsmaterial om barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa, våld, funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen.

Där finns också webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! 
Barn som anhörig - kunskapsguiden.se >
Barn som anhöriga – Våga fråga - kunskapsguiden.se >

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samlar in och sprider forskning, kunskap och erfarenheter inom anhörigområdet. De har även information till barn som anhöriga.
barn som anhöriga - anhoriga.se >

Syskonkompetens

​Syskonkompetens är en webbsida med information och kunskap om hur det är att vara syskon till en person med funktionsnedsättning.
Syskonkompetens - agrenska.se >

Vad är MS?

Webbplatsen Vadärms.se är för barn och unga mellan 9-17 år som har en anhörig som har MS. 
vadärms.se >

Vuxensyskon

Vuxensyskon är ett projekt som ska uppmärksamma vuxna syskon till personer som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. 

Projektet har gjort ett samtalsmaterial som heter "Fokus på mig, Vuxensyskon" det är till för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Där finns berättelser, teman, övningar och frågor där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv.
Vuxensyskon - brackediakoni.se >
Fokus på mig, Vuxensyskon - brackediakoni.se (pdf) >

Vårdgivarguiden

På Vårdgivarguiden i Region Stockholm finns rubriken Barns ställning i vården med information om lagstiftning, barn som närstående, bemötande och delaktighet. 
Barns ställning i vården - vardgivarguiden.se >

Senast ändrad: 2019-11-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson