Barn eller syskon som närstående till en person med funktionsnedsättning

Barn som är närstående har rätt att få information, råd och stöd när en förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har en funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, allvarlig sjukdom/skada eller ett missbruk. Detsamma gäller även om den vuxne avlider. Du som är syskon kan även få samtalsstöd och rådgivning.

Barn som närstående 

Barn har rätt att få information, råd och stöd om deras närstående har en psykisk funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom, skada, missbruk eller oväntat avlider. Alla verksamheter som är finansierade av Region Stockholm ska arbeta för att barnkonventionen och hälso- och sjukvårdslagen följs. De som arbetar inom hälso- och sjukvården har ansvar för att ge information och stöd.

Region Stockholm har tagit fram material till personal som arbetar inom hälso- och sjukvården för att göra barn och unga delaktiga:
Barn som är närstående - sll.se >
Stöd till barn som är anhöriga - socialstyrelsen.se >

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se har informationsmaterial om barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa, våld, funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen.
Barn som anhörig - kunskapsguiden.se >

Kära syster - om annorlunda syskonskap

Freja Darenberg har gjort en film om annorlunda syskonskap
Kära syster - om annorlunda syskonskap - youtube.com >

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samlar in och sprider forskning, kunskap och erfarenheter inom anhörigområdet. De har även information till barn som anhöriga.
Barn som anhöriga - anhoriga.se >

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon

Samtalsgruppen för vuxensyakon arrangeras löpande. Samtalet sker via verktyget Zoom. Du kan delta via dator, surfplatta eller telefon.

Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för Vuxensyskon. 
Samtalsgrupp för vuxensyskon - anhoriga.se (pdf) >

Syskonkompetens

​Syskonkompetens är en webbsida med information och kunskap om hur det är att vara syskon till en person med funktionsnedsättning.
Syskonkompetens - agrenska.se >

Syskonkort

Att vara syskon till en person med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan ge olika känslor som kan vara svåra att sätta ord på. Med hjälp av syskonkorten kan de känna igen och sätta ord på sina känslor.

Korten kan man använda individuellt eller i grupp med syskon, föräldrar eller närstående till barn med funktionsnedsättning samt med professionella. Syskonkorten lämpar sig bäst för personer i åldern 9 år och uppåt.
Syskonkort - fduv.fi >

Vad är MS?

Webbplatsen Vadärms.se är för barn och unga mellan 9-17 år som har en anhörig som har MS. 
vadärms.se >

Vuxensyskon

Vuxensyskon är ett projekt som ska uppmärksamma vuxna syskon till personer med en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Projektet har tagit fram ett samtalsmaterial som heter "Fokus på mig, Vuxensyskon" det vänder sig till dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller har en sjukdom. Där finns berättelser på olika teman, övningar och frågor som kan bidra till igenkänning, hopp och förståelse.
Vuxensyskon - brackediakoni.se >
Fokus på mig, Vuxensyskon - brackediakoni.se (pdf) >
Vuxensyskon - anhoriga.se >

Våga fråga

Våga fråga är en webbutbildning för personal i hälso- och sjukvården. Utbildningen tar upp barnens behov av information, råd och stöd för de som har en förälder som är till exempel alvarligt sjukt, har en funktionsnedsättning, är missbrukare eller har avlidit.
Våga fråga - anhoriga.se > 

Vårdgivarguiden

På Vårdgivarguiden i Region Stockholm finns rubriken Barns ställning i vården med information om lagstiftning, barn som närstående, bemötande och delaktighet. 
Barns ställning i vården - vardgivarguiden.se >

Senast ändrad 2021-10-01

Informationsansvarig: Pia Jakobsson