Skriv ut den här sidan

Information för nyanlända vuxna med funktionsnedsättning

För nyanlända och asylsökande finns flera vägar till vård, stöd och information på olika språk.

Film för ensamkommande

Mind, Barnombudsmannen och Rädda Barnen har gjort två filmer med syftet att stötta unga ensamkommande som mår psykiskt dåligt. Filmerna är på språket dari och har svensk undertext.
Filmer ska hjälpa ensamkommande som mår dåligt - barnombudsmannen.se >

Disabled Refugees Welcome

Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett integrationsprojekt för nyanlända med funktionsnedsättning. De har rapporter och material som riktar sig till nyanlända som lever med olika funktionsnedsättningar samt yrkesverksamma. Du kan även kontakta dem om du har behov av stöd och vägledning eller vill delta i projektet. Projektet drivs av Independent Living Institute (ILI) och finansieras av Allmänna Arvsfonden. 
disabledrefugeeswelcome.se >

HBTQ-personers rättigheter i Sverige

Den här broschyren är för unga hbtq-personer som nyligen har kommit till Sverige. Den finns att beställa gratis på sju språk.
HBTQ-personers rättigheter i Sverige - mucf.se >

Information om Sverige

Informationsverige.se är en webbplats som vänder sig till nyanlända i Sverige. Där finns information om det svenska samhället på flera olika språk. Det handlar till exempel om bostad, sjukvård, utbildning, rättigheter och myndigheter som nyanlända kommer i kontakt med.
informationsverige.se > 
Att leva med funktionsnedsättning - informationsverige.se >

KomHIT Flykting

KomHIT Flykting är en nationell webbplats för barn, ungdomar och vuxna som är på flykt. Där finns information och stöd för att kunna prata med hälso- och sjukvården och tandvården. All information översätts till tio språk. 
kom-hit.se >

Hälso- och sjukvård för asylsökande​

Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn boende i Sverige.

Pratar du inte svenska kan du ha rätt till tolk när du ska träffa en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Hälsoundersökning och funktionsnedsättning​

Alla asylsökande får ett erbjudande om hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningen kan du berätta att du har eller tror att du har en funktionsnedsättning, det vill säga en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du ansöker om asyl kan du få hjälp och stöd med det. Att ha en funktionsnedsättning är inget hinder för att få uppehållstillstånd.

Patientavgift för vårdbesök och medicin

I vissa fall betalar du en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta läkemedel du köper på apotek med recept från en läkare. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept till barn under 18 år är gratis.

Sjukresor​

Kan du av medicinska skäl inte resa kollektivt för att få vård eller behandling har du rätt till sjukresa. Sjukresan kan göras med taxi, specialfordon/rullstolstaxi eller egen bil. Ett tillstånd från vårdgivaren, till exempel din läkare, tandläkare eller sjukgymnast/fysioterapeut krävs för att få göra en sjukresa. Har du färdtjänst ger det automatiskt rätt till sjukresa. Finns det medicinska skäl kan du även få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från en vårdcentral eller ett sjukhus. 
Hälso- och sjukvård - migrationsverket.se >

Asyl- och etableringsprocessen

Myndigheten för delaktighet (MFD) har skrivit en rapport om situationen för personer med funktionsnedsättning som söker asyl och bosätter sig i Sverige.
Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen – mfd.se (pdf)

Transkulturellt centrum

Transkulturellt centrum (TC) är Stockholms läns landstings kunskapscentrum som verkar för att öka kunskapen om transkulturella frågor hos personal inom hälso- och sjukvården och tandvården. TC arbetar även för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter. Centret vänder sig till alla yrkeskategorier inom Stockholms läns landsting och till upphandlade vårdverksamheter.
transkulturelltcentrum.se >

Webbutbildningen Migration och familj

Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Utbildningen är skapad av Transkulturellt centrum och Stockholms läns landsting i samarbete med Socialstyrelsen.
Webbutbildningen Migration och familj - kunskapsguiden.se >

Youmo

Youmo är en webbplats med information på flera språk och lättläst svenska om bland annat kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. Webbplatsen är för dig mellan 13 och 20 år. 

På deras webbplats finns där några filmer som handlar hur ett besöka på ungdomsmottagning kan vara. Filmerna finns på svenska, engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska.
youmo.se >
Ungdomsmottagning - youmo.se > 

Youmo i praktiken

Youmo i praktiken är en skrift för dig som möter unga nyanlända i ditt yrke eller privat. Den tar upp ämnen som sajten youmo.se skriver om, till exempel hälsa, sexualitet och jämställdhet.  
Youmo i praktiken - mucf.se (pdf) > ReadSpeaker

Senast ändrad: 2019-06-10

Informationsansvarig: Pia Jakobsson