Ekonomiskt stöd och bidrag vid studier för dig med funktionsnedsättning

För dig med funktionsnedsättning finns särskilt ekonomiskt stöd vid studier.

Pengar och glasögon på ett bord

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om och betalar ut studiestöd i form av bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalning av lån.

Exempel på utbildningar som ger rätt till studiestöd

  • vuxenutbildning (komvux)

  • folkhögskola

  • konst och kulturutbildningar

  • högskole- och universitetsutbildning

  • yrkeshögskola

  • studier utomlands.

csn.se

Funktionsnedsättning

CSN har anpassade studiestöd för dig som har en funktionsnedsättning eller för dig som har ett barn som är beroende av teckenspråk.

Rg-bidrag är till för dig som är hörselskadad eller rörelsehindrad som går en gymnasieutbildning på riksgymnasium och inte kan bo hemma när du studerar.

TUFF-ersättning är en teckenspråksutbildning för föräldrar med ett barn som är beroende av teckenspråk för att kunna kommunicera.

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier, så kan du få sänka studietakten till en långsammare takt men få pengar för en högre studietakt.

Om du har en funktionsnedsättning som du inte kände till sedan tidigare och om du inte klarar kravet på studieresultat kan de i vissa fall ta hänsyn till särskilda skäl som kan ha påverkat dina studier.

Om du försenats i dina studier på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan det i vissa fall finnas möjlighet att få studiemedel för fler veckor.

Om dina studier har blivit fördröjda på grund av din funktionsnedsättning och det har lett till att du har lånat mer än vad du annars hade behövt, kan du ha rätt till att få en del av lånet avskrivet.
Funktionsnedsättning – csn.se 

Ogiltig frånvaro på gymnasiet

Om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet kan ditt studiebidrag stoppas. Men skolan kan i vissa fall välja att inte rapportera frånvaro till CSN. Det kan de göra om frånvaron till exempel beror på sjukdom, mobbning eller andra personliga skäl som skolan känner till. Om du är borta från skolan för att du mår dåligt är det viktigt att du pratar med din skola.
Ogiltig frånvaro – csn.se

Inackorderingstillägg

Oftast får du ett bidrag från din hemkommun när du studerar på annan ort. Men i vissa fall kan du få inackorderingstillägg från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det kan vara om restiden mellan hemmet och skolan är mer än två timmar varje dag eller om du studerar på heltid på en utbildning som inte finns på din hemort. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Det finns ingen nedre åldersgräns. 
Inackorderingstillägg - csn.se

Försäkringskassan 

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan du ansöka om du är mellan 19 och 29 år och behöver längre tid på dig att bli klar med grundskolan eller gymnasiet på grund av en funktionsnedsättning eller en sjukdom.
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Barnbidrag vid förlängd skolgång

Elever som går i grundskola, grundsärskola eller i gymnasiesärskola kan ansöka om förlängt barnbidrag från Försäkringskassan från och med kvartalet efter att de fyllt 16 år. För att kunna få förlängt barnbidrag måste skolan skicka in uppgifter om eleven och elevens skolgång.
Barnbidrag vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Bidrag vid vissa korta kurser

Du som har en funktionsnedsättning eller dina anhöriga kan ansöka om bidrag från SPSM för vissa studier.

Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att delta i samhällslivet. Oftast skickar kursarrangören in ansökan.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år som ansökan görs. Ingen övre åldersgräns finns. Du kan söka bidrag för:

  • folkhögskolekurs som är statsbidragsberättigad
  • studiecirkel anordnad av statsbidragsberättigat studieförbund
  • kommunal vuxenutbildning.

Bidrag vid vissa korta kurser – spsm.se

Bidrag för vuxna som får anpassad utbildning på komvux

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och studerar på anpassad utbildning på komvux kan söka bidrag från SPSM. 

Du kan inte få bidraget om du får studiestöd från CSN, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersättning eller har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning.
Bidrag för vuxna som får anpassad utbildning på komvux – spsm.se

Särskilt utbildningsstöd

SPSM kan bevilja bidrag till folkhögskolor för deras merkostnader för stödpersoner, kompetensutveckling och vissa övriga stödinsatser för studenter med funktionsnedsättning.
Särskilt utbildningsstöd – spsm.se

Senast ändrad 2023-07-20

Informationsansvarig: Pia Jakobsson