Ekonomiskt stöd och bidrag vid studier för dig med funktionsnedsättning

För dig med funktionsnedsättning finns särskilt ekonomiskt stöd vid studier.

Ekonomistiskt stöd och bidrag vid studier

Bidrag för vissa studier

Du som har en funktionsnedsättning eller dina anhöriga kan hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansöka om bidrag för vissa studier.

Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att delta i samhällslivet. Oftast skickar kursarrangören in ansökan.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år som ansökan görs. Ingen övre åldersgräns finns. Du kan söka bidrag för:

 • folkhögskolekurs

 • studiecirklar som Studieförbundet anordnar

 • kommunal vuxenutbildning

 • särskild utbildning för vuxna.

Information om bidrag vid vissa studier - spsm.se (pdf)

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om och betalar ut studiestöd i form av bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalning av lån.

Exempel på utbildningar som ger rätt till studiestöd

 • vuxenutbildning (komvux)

 • folkhögskola

 • konst och kulturutbildningar

 • högskole- och universitetutbildning

 • yrkeshögskola

 • studier utomlands.

csn.se

Funktionsnedsättning

Har du dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som försvårar dina studier kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser.

CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Du beskriver i din ansökan om studiemedel varför du behöver läsa med en lägre studietakt. Du skickar med intyg om din funktionsnedsättning från en läkare, psykolog eller logoped.

För att du ska kunna få studiemedel för en högre studietakt än du faktiskt läser måste följande stämma in på dig:

 • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktionsnedsättning.

 • Du har använt alla stödåtgärder som skolan erbjuder men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.

 • Du har intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning – csn.se

Avskrivning av studielån

I vissa fall kan du få delar av eller hela studiestödet från CSN avskrivet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som till exempel:

 • Om du har hel sjukersättning.

 • Din sammanlagda inkomst är lägre än 2,5 prisbasbelopp.

 • Du har fått förlängd studietid på grund av funktionsnedsättning.

 • Du tvingas avbryta din utbildning på grund av sjukdom eller skada.

  Avskrivning av studielån – csn.se
Pengar och glasögon på ett bord

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan du ansöka om du är mellan 19 och 29 år och behöver längre tid på dig att bli klar med grundskolan eller gymnasiet på grund av en funktionsnedsättning eller en sjukdom.
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Barnbidrag vid förlängd skolgång

Elever som går i grundskola, grundsärskola eller i gymnasiesärskola kan ansöka om förlängt barnbidrag från Försäkringskassan från och med kvartalet efter att de fyllt 16 år. För att kunna få förlängt barnbidrag måste skolan skicka in uppgifter om eleven och elevens skolgång.
Barnbidrag vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Ogiltig frånvaro på gymnasiet

Om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet kan ditt studiebidrag stoppas. Men skolan kan i vissa fall välja att inte rapportera frånvaro till CSN. Det kan de göra om frånvaron till exempel beror på sjukdom, mobbning eller andra personliga skäl som skolan känner till. Om du är borta från skolan för att du mår dåligt är det viktigt att du pratar med din skola.
Ogiltig frånvaro – csn.se

Inackorderingstillägg

Oftast får du ett bidrag från din hemkommun när du studerar på annan ort. Men i vissa fall kan du få inackorderingstillägg från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det kan vara om restiden mellan hemmet och skolan är mer än två timmar varje dag eller om du studerar på heltid på en utbildning som inte finns på din hemort. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Det finns ingen nedre åldersgräns. 
Inackorderingstillägg - csn.se

Riksgymnasiebidrag

Om du inte kan bo hemma när du går på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade eller Riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar kan du ansöka om riksgymnasiebidrag (Rg-bidrag) hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Rg-bidraget ska täcka kostnader på studieorten och hemresor.
Rg-bidrag - csn.se

Senast ändrad 2022-07-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson