Ekonomiskt stöd och bidrag för dig som anhörig

Du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av ekonomiskt stöd.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet som beviljar och betalar ut ekonomisk ersättning till människor med särskilda behov. Det är riksdag och regering som bestämmer vad som krävs för att man ska få ersättning och hur stor ersättningen ska vara.
forsakringskassan.se

Vägledningar

Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområde och uppdateras löpande. En vägledning kan innehålla beskrivningar av:

 • författningsbestämmelser
 • förarbeten
 • allmänna råd
 • rättsliga ställningstaganden
 • praxis
 • JO:s beslut.

Vägledningar - forsakringskassan.se

Anhörigbidrag

Hemvårdsbidrag kan även heta anhörigbidrag eller omvårdnadsbidrag. Bidraget är en ekonomisk ersättning för dig som vårdar en anhörig i hemmet. Ansökan görs i den kommun där den anhöriga bor. Bidraget kan kombineras med avlösning och andra former av stöd till anhöriga. 
Anhörigbidrag - anhoriga.se

Kontaktdagar

Har du ett barn upp till 16 år som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och behöver besöka förskola, skola eller delta i föräldrautbildning kan du ansöka om kontaktdagar hos Försäkringskassan. Du kan få tio kontaktdagar per barn och år. Båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och tid. Barnet behöver inte vara med vid besök eller utbildning.
Kontaktdagar - forsakringskassan.se

Merkostnadsersättning för barn

Du som har merkostnader på grund av att ditt barn har en funktionsnedsättning kan ansöka om merkostnadsersättning från Försäkringskassan. 

Merkostnader kan vara till exempel:

 • Vårdutrustning eller hjälpmedel som du måste hyra eller köpa, som du inte får från landstinget eller kommunen.
 • Läkemedel på recept och förbrukningsartiklar när det gäller till exempel astma, diabetes och stomi, som ingår i högkostnadsskyddet.
 • Specialkost som läkare eller dietist ordinerat.
 • Hushållsutrustning som du behöver köpa på grund av funktionsnedsättning.
 • Kostnader för sjukresor och behandlingsresor.
 • Resor med egen bil om barnet har svårt att åka med allmänna kommunikationer
 • Slitage på kläder och möbler på grund av funktionsnedsättning.
  Anpassade fritidsaktiviteter och leksaker
  Om barnet vårdas på sjukhus en längre tid och du behöver vara där.

Merkostnadsersättning - forsakringskassan.se

Närståendepenning

Närståendepenning är en ersättning för dig som vårdar en närstående som har en livshotande sjukdom. Ansökan görs till Försäkringskassan. 
Närståendepenning för anställda - forsakringskassan.se

Omvårdnadsbidrag

Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn. Ansökan kan göras från att barnet är nyfött till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Omvårdnad kan vara till exempel: 

 • särskild träning
 • på- och avklädning
 • hygien
 • läxläsning
 • klädvård
 • särskild kosthållning och hjälp vid måltider
 • att upprätthålla rutiner och struktur
 • att aktivera och motivera ditt barn.

Tillsyn är till exempel förhindra att barnet: 

 • rymmer
 • hitta på farliga saker.
 • råka ut för eller orsaka olyckor.

Tillsynen behöver inte bara vara att du aktivt måste avstyra situationer som är farliga utan det kan också att du till exempel behöver finnas tillgänglig i fall något händer när barnet är i skolan.
Omvårdnadsbidrag - forsakringskassan.se

Vård av barn och tillfällig föräldrapenning

Vård av barn (VAB) är en ersättning när du stannar hemma från arbetet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning.

Du kan få tillfällig föräldrapenning om du har:

 • barn mellan 9 månader och 12 år.
 • barn som är under 8 månader och ligger på sjukhus eller om barnet går i förskola och du behöver stanna hemma från ditt arbete för att vårda barnet.
 • barn som är 12–16 år och behöver mer hjälp än vad som är vanligt för barn i den åldern, det kan vara barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som blir akut sjukt, om grundsjukdomen förvärras eller när ett annars friskt barn blir svårt sjuk och inte klarar sig själv, eller om du behöver följa med barnet på ett läkarbesök.
 • barn som har fyllt 16 år men inte 21 år (i vissa fall upp till 23 år) och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skulle barnets grundsjukdom förvärras eller om barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom, kan du däremot inte få ersättning för VAB om du redan får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag för samma behov av tillsyn och vård eller om du själv blir sjuk.
 • barn som inte fyllt 18 år som får behandling för livshotande sjukdom kan båda föräldrarna har rätt till ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar.
 • mist ett barn under 18 år, du kan då ta ut tio dagar med tillfällig föräldrapenning inom 90 dagar från dagen efter den dag ditt barn avled.

Vård av barn och tillfällig föräldrapenning - forsakringskassan.se
Mist ett barn - forsakringskassan.se

Senast ändrad 2023-07-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson