Råd och stöd för barn

Det finns olika mottagningar som du kan vända dig till om ditt barn behöver prata med någon. Det kan till exempel handla om problem med familjen eller kompisar eller att livet känns jobbigt.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till exempel av en skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare på skolan.
Elevhälsa – skolverket.se

Råd och stöd

1177 har en webbsida som har en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver tillfälligt stöd.
Råd och stöd – 1177.se

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som fyllt 16 år, bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
bosse-kunskapscenter.se

Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyrån är ett projekt som Funktionsrätt Sverige bedriver med stöd från Arvsfonden.

Funktionsrättsbyrån är en nationell rådgivningslinje som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. De erbjuder telefonrådgivning gällande rättigheter och ger information om hur rådsökande själva kan kräva sin rätt. Den bemannas av socionomer och jurister.
funktionsrattsbyran.se

Föreningar och intresseorganisationer

Vissa organisationer ger råd och stöd till dig med funktionsnedsättning och dina närstående.
Föreningar och intresseorganisationer

Habilitering & Hälsa i Region Stockholm

Habiliteringscenter

Habiliteringscentren erbjuder samtalsstöd för dig som har en funktionsnedsättning med diagnos intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Även närstående och personens nätverk kan få stödsamtal.
Habilitering för barn – habilitering.se
Habilitering för vuxna – habilitering.se
Stöd till anhöriga – habilitering.se
Våra mottagningar – habilitering.se

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.
Frågetjänst och rådgivning – habilitering.se

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS​

Insatsen omfattar både anhöriga och personen själv och är tänkt att underlätta det dagliga livet genom information om funktionsnedsättningen och vilka myndigheter som ger hjälp och stöd.

Regionernas habilitering ger dig stöd och rådgivning och det kan vara till exempel kuratorsstöd, psykologstöd och samordning av myndighetskontakter. 
Insatser och stöd enligt LSS – kunskapsguiden.se
Ansöka om råd och stöd enligt LSS – habilitering.se

Rådgivning om rättigheter och praktiska frågor

Artikel 19 som Verktyg erbjuder kostnadsfri rådgivning för enskilda om rättigheter och praktiska frågor om stöd för personer med funktionsnedsättning.

Artikel 19 som verktyg är ett projekt som drivs av Independent Living Institute (ILI) och finansieras av Allmänna arvsfonden.
Rådgivning om rättigheter och praktiska frågor – lagensomverktyg.se

Stroke- och hjärnskadevägledare

Stroke- och hjärnskadevägledare vänder sig till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående. Yrkesverksamma i vårdkedjan kan även vända sig dit.

Du kan kontakta vägledaren genom telefon eller bokade besök. Du kan få information om till exempel rehabilitering, samhällets stöd, sysselsättning eller fritid.
Stroke- och hjärnskadevägledare – ds.se

Socialtjänsten

Din kommuns socialtjänst kan också hjälpa dig när du behöver råd och stöd.
Socialtjänsten – socialstyrelsen.se

Vårdcentral

Vårdcentralen är ditt förstahandsval när du eller ditt barn behöver träffa vårdpersonal. De hjälper till med både fysiska och psykiska symtom. 
Vårdcentral – 1177.se
Psykiskt stöd för unga – 1177.se

Ungdomsmottagning

På en ungdomsmottagning kan personer upp till 23 år få stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv.
ungdomsmottagningarna.se

UMO är en webbplats för alla upp till 25 år. Där kan du få information och ställa frågor om sex, hälsa och relationer.
umo.se

Youmu

Youmu är en webbplats för personer upp till 20 år på olika språk och lättläst svenska. Där finns information om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.
youmo.se

Senast ändrad 2024-04-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson