Nyanlända barn med funktionsnedsättning

För nyanlända och asylsökande finns flera vägar till vård, stöd och information.

Nyanlända barn

Barnens Asylrättscentrum

Barnens Asylrättscentrum kan hjälpa dig som är barn i asylprocessen i Sverige med och utan din familj. De ger juridisk rådgivning, ta uppdrag som offentliga biträden. och informerar om asylprocessen på telefon och mail. De har också en barnmottagning där du kan boka tid för att få träffa en jurist. Du som är yrkesverksam kan även höra av dig. Det kostar inget att ha kontakt med dem.
Barnens Asylrättscentrum - sweref.org >

Barnkonventionen på olika språk

Hos Barnombudsmannen kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver barnkonventionen på språken dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska.
Barnkonventionen på olika språk - barnombudsmannen.se >

Funktionsnedsättning och migration

Socialstyrelsen har publicerat en skriften "Rättsliga förutsättningar för barn och unga med funktionsnedsättning i migration". Skriften handlar om rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen och stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Där finns även en kortare sammanfattning över barnets och den unges rätt till hälso- och sjukvård.
Rättsliga förutsättningar för barn och unga med funktionsnedsättning i migration - socialstyrelsen.se > 

Nyanlända för alla åldrar

Asyl- och etableringsprocessen

Myndigheten för delaktighet (MFD) har skrivit en rapport om situationen för personer med funktionsnedsättning som söker asyl och bosätter sig i Sverige.
Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen – mfd.se (pdf) >

Asylrättscentrum

Asylrättscentrum arbetat för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. De erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, genomför utbildningar och granskar lagstiftning. De kan hjälpa till som offentligt biträde och driva som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt.
sweref.org >

Covid-19

Folkhälsomyndigheten har information på olika språk om covid-19 om hur du skyddar dig och andra från smitta.
Covid-19 - folkhalsomyndigheten.se >

Digital samtalsgrupp för arabisktalande anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) anordnar en digital samtalsgrupp för arabisktalande anhöriga till flerfunktionsnedsättning (omfattande rörelsenedsättning i kombination med svår intellektuell funktionsnedsättning). Samtalen genomförs via den digitala plattformen Zoom.
Digital samtalsgrupp - anhoriga.se (pdf) > ReadSpeaker
Digital samtalsgrupp på arabiska - anhoriga.se (pdf) > ReadSpeaker

Disabled Refugees Welcome

Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett projekt för migranter med funktionsnedsättning och yrkesverksamma. Syftet med projektet är att förbättra mottagandet och möjligheterna till etablering av migranter, asylsökande och flyktingar i Sverige.

Projektet drivs av Independent Living Institute (ILI) och finansieras av Allmänna Arvsfonden.
disabledrefugeeswelcome.se >

Vägar mor ömsesidig integration

”Vägar mor ömsesidig integration” är en informationshandbok som Disabled Refugees Welcome har get ut. Handboken är till för dem som arbetar med mottagande, etablering, integration eller sociala insatser för migranter med normbrytande funktionalitet
Vägar mot ömsesidig integration - disabledrefugeeswelcome.se >

Metodhandbok för att ta emot migranter

Välkommen vem du än är, är en metodhandbok för ett tillgängligt mottagande och etablering av migranter med normbrytande funktionalitet
Välkommen vem du än är - disabledrefugeeswelcome.se (pdf) >

Film för ensamkommande

Mind, Barnombudsmannen och Rädda Barnen har gjort två filmer med syftet att stötta unga ensamkommande som mår psykiskt dåligt. Filmerna är på språket dari och har svensk undertext.
Filmer ska hjälpa ensamkommande som mår dåligt - barnombudsmannen.se >

HBTQ-personers rättigheter i Sverige

HBTQ-personers rättigheter i Sverige är en broschyren är för unga hbtq-personer som nyligen har kommit till Sverige. Den finns att beställa gratis på sju språk.
HBTQ-personers rättigheter i Sverige - mucf.se >

Hejsvenska

Hejsvenska är ett digitalt stöd i svenska som andraspråk på sfi-nivå. Du kan ladda ner appen gratis på din surfplatta och smarta telefoner.
hejsvenska.se >

Information om Sverige

Informationsverige.se är en webbplats som vänder sig till nyanlända i Sverige. Där finns information om det svenska samhället på flera olika språk. 
informationsverige.se > 
Att leva med funktionsnedsättning - informationsverige.se >

KomHIT Flykting

KomHIT Flykting är en nationell webbplats för barn, ungdomar och vuxna som är på flykt. Där finns information och stöd för att kunna prata med hälso- och sjukvården och tandvården. All information översätts till tio språk. 
KomHIT Flykting - vgregion.se > 

Hälso- och sjukvård för asylsökande​

  • Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vård enligt smittskyddslagen
  • Alla asylsökande erbjuds hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningen kan du berätta att du har eller tror att du har en funktionsnedsättning, det vill säga en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.
  • Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du ansöker om asyl, kan du få hjälp och stöd med det.
  • Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn boende i Sverige.
  • I vissa fall betalar du en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta läkemedel du köper på apotek med recept från en läkare. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept till barn under 18 år är gratis.
  • Pratar du inte svenska kan du ha rätt till tolk när du ska träffa en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.
  • Sjukresor är resor till och från vård och behandling för dig som inte kan resa med kollektivtrafik. Vårdgivaren bedömer ditt medicinska behov av sjukresa. Du som har färdtjänst kan åka med sjukresa utan att vårdgivaren gör en medicinsk bedömning. Kontakta vårdgivaren inför besöket.

Hälso- och sjukvård för asylsökande - migrationsverket.se > 
Avgifter för sjukvård - migrationsverket.se >
Sjukresor - fardtjansten.sll.se >

RG Integration

RG Aktiv Rehabilitering är en ideell förening som arbetar för att inspirera personer med fysiska funktionsnedsättningar till ett självständigt och aktivt liv.

RG Integration är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Målgruppen är nyanlända personer som är över 15 år och som har en ryggmärgsskada eller liknande. Målet är att till exempel personerna ska få bättre integrering, sprida kunskap till anhöriga och yrkesverksamma.
RG Integration - rgaktivrehab.se >

Transkulturellt centrum

Transkulturellt centrum (TC) är ett kunskapscentrum för att öka kunskapen om transkulturella frågor hos personal inom hälso- och sjukvården och tandvården. TC arbetar även för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter. 
transkulturelltcentrum.se >

Telefonlinje om corona

Transkulturellt Centrum har en telefonlinje om corona för dig som pratar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska.

Linjen nås på 08-123 680 00 och är öppen varje vardag mellan kl. 09.00-12.000 och 13.00-15.00.
Telefonlinje om corona - transkulturelltcentrum.se > 

Webbutbildningen Migration och familj

Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. 
Migration och familj - utbildning.socialstyrelsen.se >

Youmo

Youmo är en webbplats med information på flera språk och lättläst svenska om bland annat kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. Webbplatsen är för dig mellan 13 och 20 år. 

På deras webbplats finns där några filmer som handlar hur ett besöka på ungdomsmottagning kan vara. Filmerna finns på svenska, engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska.
youmo.se >
Ungdomsmottagning - youmo.se > 

Utbildningspaket för dig som möter unga nysvenskar

youmo.se har tagit fram ett utbildningspaket som heter "Rätt att veta!" Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som möter unga som är nya i Sverige. Det kan vara till exempel personal inom skola, elevhälsa, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar och familjehem. Ämnena berör sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.
Rätt att veta - mucf.se >

Youmo i praktiken

Youmo i praktiken är en skrift för dig som möter unga nyanlända i ditt yrke eller privat. Den tar upp ämnen som sajten youmo.se skriver om, till exempel hälsa, sexualitet och jämställdhet.  
Youmo i praktiken - mucf.se (pdf) > ReadSpeaker

Senast ändrad 2020-07-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson