Hälso-, sjuk- och tandvård

Här kan du läsa om hur vården fungerar, till exempel journalföring och hur du går till väga när du vill klaga på vården. Region Stockholm har även en policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Barnet har rätt att vara delaktiga i sin vård utifrån barnets ålder och mognad. Även vårdnadshavaren ska vara delaktig och ha inflytande över barnets vård.

Barn bör ha möjlighet att ibland få tala enskilt med vårdpersonal. De kan även söka vård och få information utan att vårdnadshavaren får veta det när det gäller hälsorådgivningen som till exempel rådgivning kring preventivmedel och råd om bättre levnadsvanor. Om det kommer fram något allvarligt som rör barnets skydd och hälsa behöver vårdpersonal informera vårdnadshavaren. Men om det kan göra det värre för barnet får de inte berätta något.

När barnet fyller 13 år kan den även boka tider och förnya recept på 1177.se e-tjänster. 

Vårdnadshavaren kan läsa barnets journal på 1177.se tills den fyller 13 år. Barnet kan läsa sin egen journal på nätet från den dag den fyller 16 år. Om barnet till exempel har en kronisk sjukdom, en funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda skäl finns det möjlighet att få förlängd åtkomst till ditt barns e-journal även efter barnet har fyllt 13 år. 

Vårdnadshavaren kan däremot fortsätta att hantera ditt barns vårdärenden i direktkontakt med mottagningen till dess barnet fyller 18 år.
Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården – 1177.se
Filmer om barn och ungas rättigheter i vården – 1177.se

"Kan jag vara med och bestämma hos doktorn?"

På 1177 Vårdguiden finns filmen  "Kan jag vara med och bestämma hos doktorn?". Filmen handlar om att barn ska få vara med och bestämma om sin vård.
Kan jag vara med och bestämma hos doktorn? – 1177.se

Barn och ungas rättigheter i Region Stockholm

På vårdgivarguiden finns där information om barn och ungas rättigheter i vården.
Barn och ungas rättigheter – vardgivarguiden.se 

1177 

1177 är en nationell samlingsplats för information, sjukvårdsrådgivning och e-tjänster inom hälsa och vård. 
1177.se
1177 Vårdguidens e-tjänster – 1177.se
Så fungerar vården – 1177.se
Sök vård på rätt mottagning – 1177.se
1177 in other languages – 1177.se

Avgifter för intyg, vaccination, hälsoundersökning och provtagning i Stockholms län

Läkare i Stockholms län kan ta ut en avgift när de skriver läkarintyg, då gäller inte högkostnadsskyddet. Även barn och ungdomar under 18 år får betala avgiften. 

Alla intyg som Försäkringskassan behöver är avgiftsfria. Behöver du träffa läkare för undersökning betalar du patientavgift för besöket. Vissa av intygen till kommunen är avgiftsfria.

När du ska ta körkort och Transportsstyrelsen begär intyg om körkortsinnehav, så får du betala läkarintyget enligt prislistan som finns på 1177.se.
Avgifter för intyg, vaccination, hälsoundersökning och provtagning i Stockholms län – 1177.se

Fast vårdkontakt

Du har rätt att begära en fast vårdkontakt på den enheten eller mottagningen som du går till. Den personen kallas för kontaktperson. 

Kontaktpersonen kan hjälpa dig med till exempel att samordna dina kontakter. Du kan fråga vad som händer och vad som planeras. Den kan även ge dig information om dina rättigheter. Kontaktpersonen kan vara till exempel läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut eller kurator.
Fast vårdkontakt – 1177.se
Fast vårdkontakt – När, var, hur? - socialstyrelsen.se (pdf)
Fast läkarkontakt och vårdkontakt – kunskapsguiden.se

Journal

När du söker och får vård dokumenteras det i din journal. På 1177.se e-tjänster kan du som är 16 år eller äldre läsa dina journaler, se provsvar och diagnoser. Finns inte journalen på 1177.se, kan du beställa den från den mottagning där du fick vård.

Du som patient kan begära att journaluppgifter spärras och inte visas för andra vårdgivare. Tycker du att journaluppgifterna är felaktiga i journalen, vänder du dig till vårdgivaren med en begäran om rättelse. Du kan också helt eller delvis be att journaler förstörs. 
Din journal – 1177.se 
Om din patientjournal – ivo.se

Klaga på vården 

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Både patienter och närstående kan lämna synpunkter och klagomål.

Lämna synpunkter eller klagomål till den personal du har kontakt med eller enhetschefen för mottagningen. Vill du inte vända dig direkt till dem kan du kontakta patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde eller patientnämnden i Stockholms län.

Sjukvården är skyldig att ta emot dina synpunkter och klagomål och du ska få en bekräftelse på att informationen har kommit till dem. Du behöver inte lämna ditt namn. Men om du vill ha ett svar behöver de få ditt namn och adress eller telefonnummer. Inom fyra veckor ska du få ett svar med en förklaring till händelsen.
Om du inte är nöjd med vården – 1177.se 
Om du inte är nöjd med tandvården – 1177.se
Synpunkter och klagomål – slso.regionstockholm.se

Möta patienter med funktionsnedsättning

Webbutbildningen ”Möta patienter med funktionsnedsättning” riktar sig främst till medarbetare inom primärvård och primärvårdsrehabilitering.

I utbildningen finns det fakta om intellektuell funktionsnedsättning, autism, medfödd/tidigt förvärvad rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning. Där finns också information om bemötande och hur man hanterar utmanande beteenden samt hur man kan arbeta med hälsosamma levnadsvanor för personer med funktionsnedsättning.

På utbildningen finns det även en ”Intygsguide” och den vänder sig till dig som är läkare och ska skriva intyg till vuxna patienter med funktionsnedsättning.

Där finns råd och vägledning i hur du fyller i intygen. Guiden är uppdelad i två delar, intyg till Försäkringskassan samt övriga intyg.
Möta patienter med funktionsnedsättning – lartorget.sll.se

Patientens rättigheter i Region Stockholm

På vårdgivarguiden finns där information om patientens rättigheter i vården.
Patientens rättigheter – vardgivarguiden.se

Planerad vård utomlands

Planerad vård utomlands är när du reser till ett annat EU/EES-land eller Schweiz för att få vård.

Du som vill söka planerad vård utomlands kan välja mellan att ansöka:

  • om ett förhandstillstånd för att få ett intyg att ta med dig
  • om ett förhandsbesked och sedan ansöka om ersättning i efterhand
  • om ersättning i efterhand, utan att ha ett förhandstillstånd eller ett förhandsbesked.

Planerad vård utomlands – försäkringskassan.se

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Region Stockholm har en policy för där man beskriver hur landstinget ska arbeta med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det gäller både den egna verksamheten och den som utförs av privata företag på uppdrag av landstinget. 
Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning – vardgivarguiden.se (pdf)

Rätt till information inom vården

Vårdpersonalen ska ge dig information som du förstår. Information om vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i din vård ska underlätta för dig att vara med och bestämma.
Patientlagen – 1177.se

Tystnadsplikt och sekretess

Tystnadsplikt betyder att ingen vårdpersonal får lämna ut uppgifter om dig till någon annan utan att du har godkänt det. Patientjournaler omfattas också av sekretess. 

Det är bara de som vårdar dig som patient som får prata med varandra om ditt hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Det betyder till exempel att din läkare bara får diskutera din behandling med en kollega.

Dina närstående har ingen rättighet att få veta vad som sägs och sker på sjukhuset om du inte vill att de ska veta. Personal ska alltid fråga dig om vem de får lämna ut uppgifter till.

För barn och ungdomar under 18 år gäller att vårdnadshavare i regel har rätt att ta del av sitt barns vård och veta vad som står i journalen.
Tystnadsplikt och sekretess  – 1177.se

Samlat stöd för patientsäkerhet

Webbplatsen ”Samlat stöd för patientsäkerhet” riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och vill veta mer om hur du kan arbeta förebyggande för att undvika att patienter drabbas av vårdskador.
Samlat stöd för patientsäkerhet – patientsakerhet.socialstyrelsen.se

Samordnad individuell plan 

Har du behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan du begära att få en samordnad individuell plan (SIP). Planen utformas utifrån dina behov och är tänkt att göra det tydligt vem som ansvarar för olika insatser och hur planen ska följas upp. Du bestämmer själv vilka som ska vara med när planen skrivs. 
SIP – 1177.se >
Samordnad individuell plan – 1177.se

Våld i nära relationer

Kunskapsguiden har att tema som handlar om våld i nära relationer. Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan vara extra utsatt för våld. I guiden beskrivs det hur socialtjänsten, hälso-, sjuk- och tandvården kan upptäcka, stödja och hjälpa utsatta personer.
Våld i nära relationer – kunskapsguiden.se

Vårdtips

På Riksförbundet Sällsynta diagnosers hemsida har de tips, råd och verktyg som stöttar dig i vården
Vårdtips – sallsyntadiagnoser.se

Senast ändrad 2024-04-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson