Barns rättigheter

Flera myndigheter och organisationer arbetar med frågor som rör barn med funktionsnedsättning.

Att samtala med barn

Socialstyrelsen har tagit fram en skrift för alla som samtalar med barn inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. 
Att samtala med barn – socialstyrelsen.se (pdf) >

Barnkonventionen

Konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen består av 54 artiklar.

Några exempel:

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet.
  • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Barnkonventionen - barnombudsmannen.se >

Barnkonventionen på olika språk

Hos barnombudsmannen (BO) finns barnkonventionen på olika språk som dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska.
Barnkonventionen på olika språk - barnombudsmannen.se >

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet (BEO) arbetar med barns och elevers rättigheter i skolan när det gäller kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Beo.skolinspektionen.se >

Barnombudsmannen​

Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet som arbetar för barn och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkonvention. 
Barnombudsmannen.se >

Barn med funktionsnedsättning

På barndombudsmannens webbplats finns berättelser och filmer av eller om barn och unga som lever med en funktionsnedsättning. 
Barn med funktionsnedsättning - barnombudsmannen.se >

Barnrätt för alla

Barnrätt för alla är ett Arvsfondsprojekt om barnkonventionen. De har tagit fram material för barn och unga som är i behov av lättläst och med stöd av bilder, symboler och tecken.
Barnrätt för alla - boiu.se >  

Barnrättscentrum

Syftet med Barnrättscentrum är att främja att barns rättigheter respekteras och att bidra till bättre livsförhållanden för barn och unga i vårt samhälle.

De bedriver forskning vid Stockholms universitet och anordnar även seminarier och konferenser.
Barnrättscentrum - jurfak.su.se >

Barnrättsbyrån

Barn och unga upp till 21 år kan vända sig till Barnrättsbyrån för att få råd, stöd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter.

Några exempel på när du kan ta kontakt med Barnrättsbyrån:

• Du kan inte bo hemma och vet inte vart du ska ta vägen.
• Du blir illa behandlad i skolan och de vuxna lyssnar inte.
• Du identifierar dig som HBTQI-person och blir diskriminerad.
• Du har blivit utsatt för sexuella övergrepp och vill ha hjälp.

Barnrättsbyrån finns i Stockholm och Umeå.
Barnrättsbyrån >

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Barnet har rätt att vara delaktiga i sin vård utifrån barnets ålder och mognad. Även vårdnadshavaren ska vara delaktig och ha inflytande över barnets vård.

Barn bör ha möjlighet att ibland få tala enskilt med vårdpersonal. De kan även söka vård och få information utan att vårdnadshavaren får veta det när det gäller hälsorådgivningen som till exempel rådgivning kring preventivmedel och råd om bättre levnadsvanor. Om det kommer fram något allvarligt som rör barnets skydd och hälsa behöver vårdpersonal informera vårdnadshavaren. Men om det kan göra det värre för barnet får de inte berätta något.

När barnet fyller 13 år kan den även boka tider och förnya recept på 1177.se e-tjänster. 

Vårdnadshavaren kan läsa barnets journal på 1177.se tills den fyller 13 år. Barnet kan läsa sin egen journal på nätet från den dag den fyller 16 år. Om barnet till exempel har en kronisk sjukdom, en funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda skäl finns det möjlighet att få förlängd åtkomst till ditt barns e-journal även efter barnet har fyllt 13 år. 

Vårdnadshavaren kan däremot fortsätta att hantera ditt barns vårdärenden i direktkontakt med mottagningen till dess barnet fyller 18 år.
Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården - 1177.se >
Hur vården ska hjälpa dig som är barn - 1177.se >

"Kan jag vara med och bestämma hos doktorn?"

På 1177 Vårdguiden finns filmen  "Kan jag vara med och bestämma hos doktorn?". Filmen handlar om att barn ska få vara med och bestämma om sin vård.
Kan jag vara med och bestämma hos doktorn? - 1177.se >

En saga om barns rättigheter i landstinget

"Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp" är en sagobok, för barn 0–6 år, som besöker hälso- och sjukvården.
En liten saga om barns rättigheter i landstinget - sll.se (pdf) >

Barn som söker hälso- och sjukvård

Socialstyrelsens information om barns rätt inom hälso- och sjukvården för sjukvårdspersonal.
Barn som söker hälso- och sjukvård - socialstyrelsen.se (pdf) >

Bedöma barns mognad för delaktighet

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstödet ”Bedöma barns mognad för delaktighet”
för att personalen som arbetar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården ska kunna göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet.
Bedöma barns mognad för delaktighet - socialstyrelsen.se (pdf) > 

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. 

​Barn och unga som träffar socialtjänsten, sjukvården eller befinner sig på ett elevhem och inte känner sig lyssnade på eller respekterade kan kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje. De kan vara anonyma. 
Ivo.se >
För dig som är barn eller ungdom - ivo.se >
IVO för barn och unga - youtube.com >

Kallelser till barn i socialtjänsten

Socialstyrelsen har gjort ett material till socialtjänsten när de ska kalla barn till möten.
Kallelser till barn i socialtjänsten - socialstyrelsen.se (pdf) >

men Hallå! – Om att vara barn med NPF & om rättigheter inom vården

Tidningen "men Hallå!" handlar om att vara barn och ha adhd, ASD/Asperger, Tourettes syndrom eller språkstörning. Tidningen skriver om utredningar, diagnoser, vilka rättigheter barn har inom vården och när man ska berätta för andra om sin diagnos.
men Hallå! - attention-riks.se (pdf) >

Metoder och verktyg vid samtal med barn inom socialtjänsten

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) tagit fram en sammanställning över de metoder och verktyg som används av socialtjänsten idag vid samtal med barn.
Samtal med barn - skr.se >

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) är en statlig myndighet. De arbetar för att unga ska ha det bra och få vara med och bestämma.
Mucf.se >

Fokus 12 – levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning

Mucf har gjort rapporten Fokus 12, som handlar om unga med funktionsnedsättning när det gäller utbildning, arbetsmarknad, hälsa, inflytande, kultur, fritid och föreningsliv. 

Utifrån rapporten har Mucf gjort elva kortfilmer som handlar bland annat om adhd, Aspergers syndrom, hörselnedsättning, kärlek, mobbing, personlig assistans och anpassat boende. 
Fokus 12 - om unga med funktionsnedsättning – mucf.se >
Filmer med och av unga med funktionsnedsättning - vimeo.com >

Fokus 17 är en lättläst rapport från Mucf. Den handlar om hur kommuner arbetar för att göra det lättare för unga med funktionsnedsättning att få ett arbete, en bra fritid och möjlighet att påverka samhället. 
Fokus 17 - Unga med funktionsnedsättning - mucf.se > 

Respekt - Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

Barnombudsmannen har gett ut en rapport där barn och unga med funktionsnedsättning har berättar att de vill till exempel vara delaktiga, leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld.
Respekt - barnombudsmannen.se (pdf) > 

Samverkan kring barn och unga

Kunskapsguidens beskriver hur samverkan ska gå till och om ansvarsfördelningen mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan för barn och unga.

Materialet beskriver särskilt vad som gäller vid funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller när som barn far illa.
Samverkan kring barn och unga - kunskapsguiden.se >

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning är en handbok från Socialstyrelsen för handläggning och utförande av LSS-insatser. 

Handboken riktar sig framförallt till handläggare och utförare av olika LSS-insatser, men även till beslutsfattare och chefer inom kommunen som arbetar med planering av verksamheter.
Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning - socialstyrelsen.se (pdf) >

Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig

I boken ”Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig” får ungdomar praktiska tips hur de kan göra så att vuxna ska lyssna till vad de tycker och tänker när de till exempel träffar sin kurator och LSS-handläggare.
Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig - barnombudsmannen.se (pdf) >

Ung idag

Webbplatsen Ung idag samlar statistik och information om unga mellan 13 och 25 år. 

Statistiken är samlad under sex olika områden:

  • arbete och boende
  • ekonomisk och social utsatthet
  • fysisk och psykisk hälsa
  • inflytande och representation
  • kultur och fritid
  • utbildning.

ungidag.se >

Vårdgivarguiden

På Vårdgivarguiden finns rubriken Barns ställning i vården med information om lagstiftning, barn som närstående, bemötande och delaktighet. 
Barns ställning i vården - vardgivarguiden.se >

Senast ändrad 2021-03-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson