Förskola och skola för elever med funktionsnedsättning

En del elever med funktionsnedsättning behöver gå i skolor som är anpassade efter deras behov. Det finns till exempel specialskolor för elever med dövhet och omfattande rörelsenedsättning. Särskolor är för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Förskola

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas plats på förskola och stöd utifrån sina speciella behov. 
Förskolan - utbildningsguiden.skolverket.se > 

Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada. 
Grundsärskola - utbildningsguiden.skolverket.se >
Grundsärskolan är till för ditt barn - skolverket.se (pdf) >
Grundsärskolan på lättläst svenska - skolverket.se (pdf) >

Specialskola

Specialskola är till för elever som behöver ett alternativ till den vanliga grundskolan. Det finns åtta specialskolor i landet.

Eleverna behöver ha funktionsnedsättningen:

 • dövhet eller hörselnedsättning
 • synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar
 • grav språkstörning, döva eller med hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) samt för elever med dövblindhet

Specialskola - utbildningsguiden.skolverket.se > 

Fritidshem

Barn som har fysiska, psykiska eller andra skäl och behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas plats på fritidshem. 
Fritidshem - utbildningsguiden.skolverket.se >

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar över tolv år som tillhör lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov. Det kan vara på ett fritidshem eller på en fritidsgård. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.
LSS - riksdagen.se >

Riksgymnasier för elever med rörelsehinder

Du som har ett omfattande rörelsehinder kan söka till något av landets fyra riksgymnasier. De har anpassade lokaler och undervisning. Du söker till utbildningen hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Riksgymnasierna finns i:

 • Göteborg
 • Kristianstad
 • Stockholm
 • Umeå.

Riksgymnasier för elev med rörelsehinder - spsm.se >

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är fyraårig, frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Det finns nio yrkesinriktade nationella program och individuella program för elever som behöver en utbildning anpassad efter sina egna förutsättningar.
Gymnasiesärskolan - utbildningsguiden.skolverket.se >

Gymnasiesärskola.se

På gymnasiesärskola.se kan du söka bland gymnasiesärskolor, läsa om skolorna och deras program.
gymnasiesarskola.se >

Bron

Stockholms stad har ett projekt som heter Bron. Projektet ska försöka göra det lättare för unga vuxna att gå från gymnasiesärskolan och daglig verksamhet till arbete eller fortsatta studier.
Bron - samordningstockholm.se >

Elevhälsan

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska även ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med kompetens så att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Elevhälsan - socialstyrelsen.se (pdf) >
Elevhälsan - 1177.se >

Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är en webbplats som ger verktyg och material till förskolor och skolor så att de ska kunna genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön.
elevhalsoportalen.se >

Skolskjuts

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Du ansöker om skolskjuts från din kommun eller skolan. 
Skolskjuts - skolverket.se >

Svenska utbildningssystemet 

Skolverket har gjort en karta över det svenska utbildningssystemet från förskola till universitet. 
Från förskola till universitet så här hänger det ihop - skolverket.se (pdf) >

Sveriges Utbildningsradio 

Sveriges Utbildningsradio (UR) har många program på webbplatsen urplay.se för dig som vill lära dig något nytt. Här finns dokumentärer, fakta- och utbildningsprogram samt föreläsningar som är både underhållande och lärorika.
urplay.se >

Orka plugga - Planering och koncentration

Orka plugga är ett tema på urplay.se som handlar om planering och koncentration. I programmen ger lärare och elever tips. Det kan till exempel handla om att förstå det du läser, komma ihåg glosor och minnas det du behöver inför prov.
Orka plugga - urplay.se >

Skola hemma

På webbplatsen urplay.se finns program i skolämnen, från lågstadiet till gymnasiet. Alla programmen har pedagogiskt stöd.

De olika ämnena är:

 • svenska
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap
 • historia.

Skola hemma - urplay.se >

UR Föräldrar

Webbplatsen urforaldrar.se vänder sig till föräldrar som har barn med diagnoserna neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning och dyslexi. 

Programmen handlar bland annat om skolan och hemmasittare. 
UR Föräldrar -ur.se >

Senast ändrad 2021-09-30

Informationsansvarig: Pia Jakobsson