FN:s konventioner

Ett flertal konventioner tar upp funktionsnedsättning.

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv.

Några exempel:

 • Alla människor är födda fria och har lika värde och rättigheter.
 • Var och en är berättigad till alla rättigheter och friheter oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion och politik.
 • Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag.
 • Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
 • Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster. 
 • Var och en har rätt till utbildning.

​Vad är mänskliga rättigheter – regeringen.se
Vad är mänskliga rättigheter? På lätt svenska – regeringen.se

Barnkonventionen

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Några exempel:

 • Ett barn är en person under 18 år.
 • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.
 • Barnets bästa ska komma i främsta rummet.
 • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnkonventionen – barnombudsmannen.se

Barnkonventionens artiklar med bildstöd

Vill du samtala om Barnkonventionens artiklar, så kan du använda dig av Symbolbrukets bildstöd.
Barnkonventionens – symbolbruket.se (pdf) 

Barnrättsguiden

Barnrättsguiden är en webbplats som tar upp rättigheterna för barn med funktionsnedsättningar genom Barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Barnrättsguiden – guide.funktionsrattskonventionen.se

Mina Rättigheter

Mina Rättigheter är en webbplats som riktar sig till dig som är barn eller ung. Webbplatsen tar upp om barn och ungas mänskliga rättigheter.
minarattigheter.se
Olika språk – minarattigheter.se

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns det ett antal regler för att säkerställa att människor med funktionsnedsättning har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället.

Några exempel:

 • Respekt för att alla har ett värde, för att var och en ska kunna bestämma om sig själv.
 • Ingen ska bli diskriminerad.
 • Alla ska kunna vara med i samhället och att det ska vara tillgängligt.
 • Respekt för att barn med funktionsnedsättning kan utvecklas och för deras rätt.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning – regeringen.se (pdf)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på teckenspråk

Information på teckenspråk om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Teckenspråk – mfd.se

Artikel 19 som verktyg

Artikel 19 som verktyg ska stärka FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i Sverige. Artikel 19 handlar om att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att leva självständigt och att delta i samhället.

Artikel 19 som verktyg är ett projekt som drivs av Independent Living Institute (ILI) och finansieras av Allmänna arvsfonden.
Artikel 19 som verktyg – lagensomverktyg.se

Rådgivning om rättigheter och praktiska frågor

Artikel 19 som Verktyg erbjuder kostnadsfri rådgivning för enskilda om rättigheter och praktiska frågor om stöd för personer med funktionsnedsättning.
Rådgivning om rättigheter och praktiska frågor – lagensomverktyg.se

Funktionsrättsguiden

Funktionsrättsguiden är en webbsida som vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och som vill veta mer om dina rättigheter. Du får även information om hur du göra en ansöka eller överklagar ett beslut från myndigheter. Guiden utgår från mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
guide.funktionsrattskonventionen.se 

Föräldraskap på (o)lika villkor

Rapporten “Föräldraskap på (o)lika villkor - föräldraskap och funktionsnedsättning i dagens Sverige” bygger på intervjuer med personer som har funktionsnedsättning som beskriver sina erfarenheter av att bilda familj och skaffa barn.
Föräldraskap på (o)lika villkor – funktionsratt.se (pdf)

Webbutbildningen "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning"

Socialstyrelsen har tagit fram en ny utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den vänder sig till personal inom funktionshindersomsorgen och visar hur konventionen om rättigheter kan användas praktiskt i arbetet.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning –utbildning.socialstyrelsen.se

Senast ändrad 2024-01-22

Informationsansvarig: Pia Jakobsson