Ekonomiskt stöd i arbetslivet

Det finns olika former av ekonomiskt stöd som kan underlätta för dig med funktionsnedsättning att hitta ett arbete.

Extratjänst

Arbetsförmedlingens extratjänst är en anställning inom den offentliga sektorn för dig som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ. Extratjänster finns inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen och funktionshinderomsorgen, hos kommunala och statliga myndigheter.
​Extratjänst - arbetsformedlingen.se

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) är för dig med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Anställningen anpassas efter dina särskilda behov och kan på sikt leda till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare  - arbetsformedlingen.se

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Du som deltar i ett program via Arbetsförmedlingen till exempel jobb - och utvecklingsgarantin, kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.
Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen - forsakringskassan.se

Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

Din arbetsplats kan få ekonomisk ersättning om du behöver teckenspråkstolkning, skrivtolkning, tecken som stödtolkning eller dövblindtolkning i samband med en utbildning inom företaget. Arbetsplatsen kan också få ersättning för översättningskostnader av litteratur i samband med utbildning inom företaget.
Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning - arbetsförmedlingen.se

Lönebidrag

Du som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning kan få lönebidrag. Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren för att den anpassar jobbet och arbetsplatsen efter dina förutsättningar.

Det finns tre typer av lönebidrag:

  • lönebidrag för utveckling i anställning
  • lönebidrag för anställning
  • lönebidrag för trygghet i anställning.

Lönebidrag - arbetsformedlingen.se

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

Du som har en funktionsnedsättning kan få ett bidrag för att starta en näringsverksamhet som du planerar att bedriva under minst tre års tid.
Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet - arbetsformedlingen.se

Praktik i staten

Du som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan få praktik på en statlig myndighet.
Praktik i staten – arbetsformedlingen.se

Jobba inom Samhall

Du som är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och har funktionsnedsättningar som påverkar din arbetsförmåga, kan du ansöka om att få ett jobb på Samhall. Där får du möjlighet att utveckla din arbetsförmåga och din yrkeskompetens med stöd från en handledare.
Jobba inom Samhall - arbetsformedlingen.se

Sommarjobb inom Region Stockholm

Sommarjobb inom Stockholms läns landsting erbjuds ungdomar som är mellan 16 och 18 år och skrivna i Stockholms län. Arbetsuppgifterna är framförallt inom kök, service, administration, städ, vaktmästeri, verkstad och reception. Ungdomar med funktionsnedsättning har förtur när det gäller jobben.
Sommarjobb i Region Stockholm - sll.se

Senast ändrad 2022-06-21

Informationsansvarig: Pia Jakobsson