Myndigheter

Vissa myndigheter har speciellt ansvar för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som andra.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som förmedlar arbeten. Deras jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb.

De ger även hjälp för arbetssökande med funktionsnedsättning eller ohälsa
arbetsformedlingen.se
Funktionsnedsättning – arbetsformedlingen.se

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som ser till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar både när det gäller fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar.
av.se
Vägledning om arbetsanpassning – av.se 

Barnombudsmannen​

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen.
barnombudsmannen.se
Levnadsvillkor för barn och unga med funktionsnedsättning - barnombudsmannen.se (pdf)

Prövning av barnets bästa

Webbstödet Prövning av barnets bästa är framtaget av Barnombudsmannen. Syftet är att hjälpa verksamheter så att barnets bästa är med i alla åtgärder som berör barn.
provningbarnetsbasta.barnombudsmannen.se

Respekt - Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

Barnombudsmannen har gett ut en rapport där barn och unga med funktionsnedsättning har berättar att de vill till exempel vara delaktiga, leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld.
Respekt - barnombudsmannen.se (pdf)

Digin.nu

Digin.nu är en webbplats om digital inkludering och tillgänglighet. Den drivs gemensamt av myndigheterna Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
digin.nu

Diskrimineringsombudsmannen​

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och motverka diskriminering oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Du kan anmälan till DO om du till exempel har blivit diskriminerad, att det har varit bristande tillgängligheten och trakasserier.
do.se

Antidiskrimineringsbyrån

Antidiskrimineringsbyrån i Stockholm utbildar och informera om diskriminering. De erbjuder kostnadsfri rådgivning till personer som har utsatts eller utsätts för diskriminering.
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr - antidiskrimineringstockholm.se
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd - adb-stockholm.org

Folkhälsomyndigheten​

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för att  förbättra folkhälsa. Myndighetens har även i uppdrag att se över livsvillkor, levnadsvanor och hälsa för personer med funktionsnedsättning. 
folkhalsomyndigheten.se

Försäkringskassan

Försäkringskassan arbetar på uppdrag av regeringen inom sjukförsäkringen. De betalar ut pengar som till exempel barnbidrag, föräldrapenning, assistansersättning, merkostnadsersättning, bilstöd och omvårdnadsbidrag.

De utreder även behovet så att personer ska kunna återgå i arbete eller arbetssökande.

På Försäkringskassans webbplats finns det information om de olika bidragen och ersättningarna som du kan ansöka om.
forsakringskassan.se

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, vårdpersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Privatperson kan tipsa om missförhållanden och anmäla ett klagomål till hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

IVO har en upplysningstjänst för privatpersoner och en för yrkesverksamma. 

Barn och unga som träffar socialtjänsten, sjukvården eller befinner sig på ett elevhem och inte känner sig lyssnade på eller respekterade kan kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje. De kan vara anonyma. 
Ivo.se >
För dig som är barn eller ungdom - ivo.se

Justitieombudsmannen

Justitieombudsmannen (JO) granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och förordningar. Hit kan du vända dig om du anser att du blivit felaktigt eller orättvist behandlad av någon myndighet. JO kan kritisera en myndighet men inte ändra på beslut eller domar.
jo.se

Kommun

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där du bor. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Dessa är till exempel förskola, skola, socialtjänst, vatten och avlopp. Andra verksamheter är frivilliga som till exempel sysselsättning, fritid och kultur.

Vill du flytta till en annan kommun, har ett varaktigt och omfattande behov av vård och omsorg, kan du i förväg ansöka om de insatser och stöd du behöver i kommunen du flyttar till. Din ansökan ska då behandlas som om du redan bor där.

På din kommuns webbplats finns det information om de olika insatser och stöd som du kan ansöka om.

Länskarta med kommunindelning och länkar till Stockholms läns 26 kommuners webbplatser finns under denna länk:
Kommuner i Stockholms län – lansstyrelsen.se

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Livsmedelsverket driver ett nätverk "Mat och måltider i LSS-verksamheter" som är öppet för alla som arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
livsmedelsverket.se
Mat och måltider i LSS-verksamheter - livsmedelsverket.se

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en statlig myndighet som arbetar för att alla människor oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället.

MFD har en webbpanel kallad Rivkraft. Syftet är att undersöka hur personer med funktionsnedsättning upplever sin delaktighet i samhällslivet och ta reda på vilka förändringar som behöver göras. 
mfd.se

Delaktighetsguiden

MFD har skapat Delaktighetsguiden som är en webbutbildning där du får lära dig om hur du och din myndighet kan arbeta med funktionshinderspolitiken.
delaktighetsguiden.se

Våld och övergrepp

Myndighet för tillgänglighet och delaktighet (MFD) har en webbsida med våld och funktionsnedsättning. 
Våld och funktionsnedsättning — mfd.se

Myndigheten för digital förvaltning 

Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) uppdrag är att samordna och stödja kommuner, regioner och statliga myndigheter med deras digitalisering.
digg.se

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har till uppdrag att vara ett kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån sina förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM producerar och distribuerar även talböcker och punktskriftsböcker samt lättläst litteratur.
mtm.se

Biblioteket Legimus

Legimus är MTM:s bibliotek där du som har en läsnedsättning kan låna tal- och punktskriftsböcker.

Några exempel på läsnedsättningar:

  • synskada
  • rörelsehinder
  • intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
  • läs- och skrivsvårigheter
  • ​hörselskada (för hörselträning)
  • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
  • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar).

legimus.se

Appen Legimus

​Med appen Legimus kan du ladda ner och läsa talböcker. Prenumererar du på en taltidning kan du läsa den i samma app. Appen är gratis och finns för Android och Iphone.
legimus.se​

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet med uppdrag att verka för att unga ska ha det bra och få vara med och bestämma.

MUCF har gjort rapporten Fokus 12, som är en beskrivning av situationen för unga med funktionsnedsättning inom utbildning, arbetsmarknad, hälsa, inflytande samt kultur, fritid och föreningsliv. Utifrån denna rapport  har de gjort elva kortfilmer. 
mucf.se
Fokus 12 - om unga med funktionsnedsättning – mucf.se

Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor slutrapport (MUCF) ”Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar”. Rapporten tar upp sju förslag och tio bedömningar som de tycker att myndigheter bör arbeta med för att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.
Samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar - mucf.se

Regionerna

Regionerna ansvarar för till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och stärka regionernas tillväxt och utveckling.
Regionernas åtaganden – skr.se

Skolverket

Skolverket är en myndigheten för förskola, skola, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolverkets uppgift är att verka för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

Elever med funktionsnedsättning kan få extra hjälp under hela utbildningen. Det kan vara till exempel individuellt anpassad pedagogik och skolmiljö, undantag vid betygsättning, specialpedagogiskt stöd och särskilda skolor för elever med funktionsnedsättning. 
skolverket.se
Elever med funktionsnedsättning - skolverket.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
spsm.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet som stödjer och utvecklar hälso- och sjukvården och socialtjänsten genom till exempel tar fram föreskrifter, kunskapsstöd och göra utvärderingar. 
socialstyrelsen.se

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner (SKR) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet genom att fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.
skr.se

Trafikanalys 

Trafikanalys är en myndighet som ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. De arbetar med till exempel att utveckla transportpolitiken genom att granska, analysera, följa upp och utvärdera föreslagna och genomförda åtgärder. De ska även arbeta med den regionala kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten har gjort rapporten ”Kollektivtrafikens barriärer" som är en kartläggning av hinder i kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
trafa.se 
Kollektivtrafikens barriärer - trafa.se (pdf)

Senast ändrad 2024-06-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson