Rehabilitering för barn

Rehabilitering är insatser till en person som har fått en  funktionsnedsättning efter till exempel en olycka eller sjukdom

Rehabilitering

Rehabilitering är insatser till person som har en funktionsnedsättning som uppkommit efter till exempel en olycka eller sjukdom. Det kan vara efter stroke, ryggmärgsskada eller förvärvad hjärnskada. Insatserna ska bidra till att personen får tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga och skapa förutsättningar för ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Hjärnteamet barn

Hjärnteamet barn tar emot barn och ungdomar, 2-17 år, med lindrig förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning. De ger också råd och stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk, exempelvis förskola och skola.
Hjärnteamet barn - habilitering.se

Aktiv Ortopedteknik 

Efter amputation eller vid medfödda skador på armar och/eller ben kan du få rehabilitering på Aktiv Ortopedteknik som finns i Stockholm län. Du kan själv ansöka utan remiss. 
Rehabilitering Stockholm - aktivortopedteknik.se 

EX-Center

EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter för barn och vuxna med missbildningar eller amputationer på fler än en arm eller ett ben. Det kan vara till exempel personer med dysmeli, neurosedynskada eller amputationer.
ex-center.org

Logopedmottagning

Du som har fått remiss till en logoped kan själv välja vilken logopedmottagning du vill gå till bland dem som har blivit godkända av Stockholms läns landsting. Du kan få en remiss av en läkare, skolsköterska, sköterska på barnavårdscentralen, psykolog eller en logoped.

Olika logopeder arbetar med olika typer av problem som:

  • logopedi vid dyslexi - för utredning av läs- och skrivsvårigheter
  • logopedi vid röststörning
  • logopedi vid språk- och talstörningar
  • logopedi vid stamning
  • logopedi vid neurologisk sjukdom som orsakar språk- och talstörning eller sväljstörning.

Logopedmottagningar i Stockholms län - 1177.se

Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom när det gäller diagnostik, behandling, uppföljning och rehabilitering. 
Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom - socialstyrelsen.se (pdf>

Neurocampus på Sophiahemmet​

Neurocampus på Sophiahemmet har rehabilitering för dig med olika neurologiska besvär, spänningshuvudvärk, migrän, yrsel och balanssvårigheter. Remiss behövs inte. 
neurocampus.se

Rehabilitering i primärvården

I rehabiliteringsinsatserna ingår undersökningar, behandlingar och uppföljningar. Rehabiliteringen kan ske på mottagning eller i hemmet. Du kan själv kontakta och välja vilken mottagning vill. Det behövs ingen remiss.

På alla mottagningar finns arbetsterapeuter, dietister och fysioterapeut och på många av deras mottagningar finns också kiropraktorer, kuratorer, logopeder och lymfödemterapeuter.  
Rehabilitering i primärvården - 1177.se

Socialstyrelsen – Rehabilitering

Socialstyrelsen har flera webbsidor som handlar om rehabiliteringsprocessen. Processen har en början, ett slut och över en viss tid. Den kan även vara mellan olika vårdgivare och utförare.
Rehabilitering – kunskapsguiden.se

Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

För specialiserad neurologisk rehabilitering i slutenvård krävs remiss från akutsjukhus. 
Du har möjlighet att välja mellan Aleris Rehab Station Frösundavik, Stiftelsen Stockholms sjukhem och Stiftelsen Stora Sköndal
​Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus - vardgivarguiden.se

Specialiserad rehabilitering

Specialiserad rehabilitering kan du få om insatserna inom exempelvis öppen- och äldrevård inte räcker till. För att få specialiserad rehabilitering behövs en remiss från din läkare.

Du kan själv välja rehabiliteringsenhet inom cancervård (onkologi), neurologiska sjukdomar, lymfödem, smärta och utmattningssyndrom. 
Specialiserad rehabilitering -1177.se

Fysioterapi

När du behöver en fysioterapeut som har specialkunskaper inom ett visst område, kan du själv välja vart du ska gå. I Stockholms län finns 13 specialistområden inom fysioterapi.
Fysioterapi - 1177.se

Stockholms Syncentral​

Syncentralens uppgift är att ge personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra samverkande insatser. För att komma till Syncentralen behövs remiss från en ögonläkare.

Stockholms Syncentrals olika team:

  • barn- och ungdomsteamet
  • datateamet
  • seniorteamet
  • vuxenteamet.

Syncentralen - sodexohjs.se

Senast ändrad 2024-05-20

Informationsansvarig: Pia Jakobsson