Ekonomistiskt stöd och bidrag vid studier

Du som är student med funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för vissa studier och studiestöd från Centrala studiestödsnämnden.

Bidrag för vissa studier

Du som har en funktionsnedsättning eller dina anhöriga kan hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansöka om bidrag för vissa studier.

Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att delta i samhällslivet. Oftast skickar kursarrangören in ansökan.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år som ansökan görs. Ingen övre åldersgräns finns. Du kan söka bidrag för:

 • folkhögskolekurs

 • studiecirklar som Studieförbundet anordnar

 • kommunal vuxenutbildning

 • särskild utbildning för vuxna.

Information om bidrag vid vissa studier - spsm.se (pdf) > 

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om och betalar ut studiestöd i form av bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalning av lån.

Exempel på utbildningar som ger rätt till studiestöd

 • vuxenutbildning (komvux)

 • folkhögskola

 • konst och kulturutbildningar

 • högskole- och universitetutbildning

 • yrkeshögskola

 • studier utomlands.

csn.se >

För dig som har en funktionsnedsättning

Har du dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som försvårar dina studier kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser.

CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Du beskriver i din ansökan om studiemedel varför du behöver läsa med en lägre studietakt. Du skickar med intyg om din funktionsnedsättning från en läkare, psykolog eller logoped.

För att du ska kunna få studiemedel för en högre studietakt än du faktiskt läser måste följande stämma in på dig:

 • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktionsnedsättning.

 • Du har använt alla stödåtgärder som skolan erbjuder men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.

 • Du har intyg som styrker din funktionsnedsättning.

För dig som har en funktionsnedsättning – csn.se >

Avskrivning

I vissa fall kan du få delar av eller hela studiestödet från CSN avskrivet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som till exempel:

 • Om du har hel sjukersättning.

 • Din sammanlagda inkomst är lägre än 2,5 prisbasbelopp.

 • Du har fått förlängd studietid på grund av funktionsnedsättning.

 • Du tvingas avbryta din utbildning på grund av sjukdom eller skada.

  Avskrivning – csn.se >

Senast ändrad 2020-02-24

Informationsansvarig: Pia Jakobsson