Stöd i arbetslivet för vuxna med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälpmedel, ekonomiskt bidrag och personligt stöd för att kunna arbeta.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen förmedlar arbete och stöd i arbetssituationer. Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om särskilt stöd i form av bland annat hjälpmedel, ekonomiskt bidrag till arbete och personligt stöd.

När du träffar din arbetsförmedlare eller deltar i en insats som Arbetsförmedlingen anordnar kan du få teckenspråkstolk, skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk om du har behov av det.
arbetsformedlingen.se
Stöd för dig med funktionsnedsättning - arbetsförmedlingen.se
Hjälp för arbetssökande med funktionsnedsättning eller ohälsa – arbetsförmedlingen.se

Anställ med ekonomiskt stöd

Företagare som vill anställa nyanlända, unga, långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättningar kan ansöka om ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen.
Anställ med ekonomiskt stöd – arbetsformedlingen.se

Samstart

Samstart är ett EU-finansierat projekt som Arbetsförmedlingen bedriver. Målet är att öka möjligheterna för ungdomar mellan 16 och 29 år med funktionsnedsättning som har behov av stöd när det gäller att hitta jobb eller studier efter gymnasieskolan.

Projektet drivs i samarbete med kommunen och finns i Malmö, Kronoberg, Göteborg, Sörmland och Umeå.
Samstart – arbetsformedlingen.se

Steg till arbete

Steg till arbete är till för dig som har en funktionsnedsättning eller ohälsa som påverkar din förmåga att arbeta eller studera. Du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att delta.
Steg till arbete – arbetsformedlingen.se

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som ser till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att arbetsförhållandena  anpassas till människors olika förutsättningar både när det gäller fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar.
av.se

Föreskrift för tillgängliga arbetsplatser

Från och med i januari 2021 måste nya eller ombyggda arbetsplatser utformas så att de är tillgängliga redan från början. Det framgår av Arbetsmiljöverket nya föreskrifter för Arbetsplatsens utformning.
Arbetsplatsens utformning av.se (pdf)

En arbetsplats för alla

Fackförbundet Visions har digitala utbildningar om till exempel NPF på jobbet, mångfald, diskriminering och kränkande särbehandling. Utbildningarna är öppen för alla.

  • ”NPF på jobbet” vänder sig till arbetsplatser som vill ha mer kunskap om hur arbetslivet kan upplevas för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
  • ”Lika möjligheter och rättigheter” handlar om diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
  • ”En arbetsplats för alla” handlar om mångfald.

En arbetsplats för alla – vision.se

Jobbafrisk.se

Jobbafrisk.se vänder sig till dig som ska välja utbildning eller yrke och letar efter information om arbetslivet. Här finns information om yrken, hälsorisker och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk under hela arbetslivet. Webbplatsen är även till för dig som är yrkesverksam som till exempel studie- och yrkesvägledare, arbetar inom elevhälsan eller Arbetsförmedlingen.
jobbafrisk.se

JobbaFrisk NPF

JobbaFrisk NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättning) vänder sig till dig med en NPF-diagnos som ska välja utbildning eller yrke, till dig som är studie- eller yrkesvägledare, arbetar inom elevhälsan eller är anhörig. Här finns information om NPF, stöd för studier och arbetsliv.
jobbafrisknpf.se

Med NPF på jobbet

Riksförbundet Attention har en webbsida som handlar om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på jobbet

De olika rubrikerna är:

  • till anställda med NPF
  • till arbetsgivarna.

Med NPF på jobbet - attention.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet med uppdrag att verka för att unga ska ha det bra och få vara med och bestämma.
mucf.se

Fokus 17:2 Unga med funktionsnedsättning. Etablering i arbets- och samhällslivet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors har skrivet rapporten ” Fokus 17:2 Unga med funktionsnedsättning. Etablering i arbets- och samhällslivet”. I rapporten står det att unga med funktionsnedsättning har på flera sätt sämre levnadsvillkor än andra unga och en svårare att få arbete.
Fokus 17:2 Unga med funktionsnedsättning - mucf.se

Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor slutrapport (MUCF) ”Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar”. Rapporten tar upp sju förslag och tio bedömningar som de tycker att myndigheter bör arbeta med för att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.
Samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar - mucf.se

Sommarjobb i Region Stockholm

Varje sommar erbjuder Region Stockholm sommarjobb till dig som är 18 år och är skriven i Stockholms län. Ungdomar med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp. Sommarjobbet kan vara inom vård, vaktmästeri och administration.
Sommarjobb – regionstockholm.se

Stockholm stad

Funktionsnedsättning i arbetslivet

För dig som har en funktionsnedsättning, bor i Stockholm stad och är i behov av extra stöd för att komma ut i arbetslivet, kan få stöd och hjälpmedel från Stockholm stad.
Funktionsnedsättning i arbetslivet - stockholm.se

Samordningsförbundet Stockholms stad

Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM) är till för dig som bor i Stockholm stad och är i behov av samordnade insatser så att du kan öka dina möjligheter att nå arbete, studier och egen försörjning.

FINSAM består av medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholms hälso- och sjukvård samt Stockholms stads socialtjänst och jobbtorg.

Du och någon av dina myndighets- eller vårdkontakter kan anmäla ditt intresse och sedan deltar ni på ett möte med FINSAM.
samordningstockholm.se

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2022

Statistikmyndigheten (SCB) har genomfört en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Undersökningen kom fram till bland annat att personer med funktionsnedsättning har sysselsättning med 52 procent, vilket är lägre än i den övriga befolkningen där den är 81 procent. Det står även att en av tre personer med funktionsnedsättning har känt sig diskriminerade i arbetslivet i samband med sin funktionsnedsättning. Den vanligaste formen av diskriminering är att inte få ett jobb man har meriter för.
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning – scb.se (pdf)

Arbete, studier och daglig verksamhet under och efter komvux som särskild utbildning

Skolverket har gett ut skriften ”Arbete, studier och daglig verksamhet under och efter komvux som särskild utbildning”. Skriften tar upp statistiken över vad personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) gör under och efter studier i komvux som särskild utbildning.
Arbete, studier och daglig verksamhet under och efter komvux som särskild utbildning – skolverket.se (pdf)

Senast ändrad 2024-05-29

Informationsansvarig: Pia Jakobsson