Habilitering

Habilitering är för personer som har en funktionsnedsättningar som är medfödd eller har uppstått i tidig ålder. Habilitering betyder att utveckla ny förmåga och ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra i det dagliga livet.

Habilitering för barn

BanyanCenter

BanyanCenter är Psykologpartners mottagning för små barn med autismspektrumdiagnos. BanyanCenter arbetar med tidiga intensiva beteendeinterventioner (Early intensive Behavior Intervention – eibi) för barn med autism.
BanyanCenter - psykologpartners.se >

Mottagning Hörselrehabilitering Rosenlund

Barn och ungdomar mellan 0 till 20 år med hörselbesvär kan komma till Barnhörselhabiliteringen.

På webbplatsen finns en liten fågel som heter ”Habrovinken”. Den visar barnen hur det ser ut på mottagningen.
Mottagning Barnhörselhabilitering - karolinska.se >
Habrovinken - karolinska.se >

Habilitering för alla åldrar

Boenden med särskild service och daglig verksamhet

Kommunerna i Stockholms län har ansvar för viss hälso- och sjukvård för personer som bor i bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kommunerna ansvarar för till exempel:

 • Hälso- och sjukvård som utförs av distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska.
 • Rehabilitering och habilitering som sker i bostaden eller på daglig verksamheten.
 • Förskrivnings- och kostnadsansvar för inkontinenshjälpmedel, förbands- och sjukvårdsartiklar, kompressionsmaterial, bashjälpmedel samt för vissa definierade hyrhjälpmedel.

Region Stockholm ansvarar för till exempel :

 • alla läkarinsatser
 • logopedi
 • hörsel- och synrehabilitering
 • förskrivnings och kostnadsansvar för synhjälpmedel, hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt kosmetiska hjälpmedel,
 • fotsjukvård.

Boenden med särskild service och daglig verksamhet - vardgivarguiden.se >

LSS-hälsan i Stockholms stad

LSS-hälsan har hand om hälso- och sjukvård i gruppbostäder och dagliga verksamheter enligt LSS. De ansvarar även för rehabilitering, habilitering och förskrivning av vissa hjälpmedel på dessa enheter. Där arbetar bland annat sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
LSS-hälsan - stockholm.se > 

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning, till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Habiliteringen ger också råd och stöd till närstående och personal i barnets eller den vuxnes närmiljö. Habiliteringsinsatser är avgiftsfria.

Habiliteringen kan ge stöd för att utveckla motorisk förmåga och språkliga och kommunikativa färdigheter samt prova ut hjälpmedel. Du kan även få rådgivning om samhällets övriga stöd och service.

​Habilitering & Hälsa har drygt 40 mottagningar – habiliteringscenter och specialiserade mottagningar. Här arbetar arbetsterapeuter, logopeder, psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster, socionomer och specialpedagoger.
habilitering.se >

Ansökan

Vanligtvis skickar en läkare remiss till habiliteringen. Du kan också ansöka själv om du eller din anhöriga har en funktionsnedsättning som ingår i vårt uppdrag. Det behövs ett läkarintyg eller en utredning som beskriver funktionsnedsättningen.
Ansök om habilitering för barn, 0-17 år - habilitering.se >
Ansök om habilitering för vuxna, 18 år och äldre - habilitering.se >
Stöd till anhöriga - habilitering.se >

KAS-teamet - Konsultteam för autismspektrum​

KAS är ett specialistteam inom autismspektrumtillstånd med beteendeavvikelser. Syftet är att långsiktigt förbättra vården för personen med diagnosen. KAS ger konultation till ansvarig enhet som har behandlingsansvar för patienten.

KAS-teamet hjälper till med att:

 • få ett autismspektrumperspektiv i ditt arbete
 • utvecklas i form av konsultation, utbildning och/eller handledning
 • planera insatserna så att de blir anpassade till ditt arbetssätt och din arbetsplats.

Patienten:

 • är från 18 år, i vissa fall 16 år
 • är folkbokförd i Stockholms län
 • har diagnostiserat autismspektrumtillstånd
 • har problemskapande beteende
 • har inte diagnos intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • kan ha psykiatrisk samsjuklighet.

KAS-teamet - Konsultteam för autismspektrum - norrastockholmspsykiatri.se >
KAS – Konsultteamet för autismspektrumtillstånd (pdf) > ReadSpeaker

Move & Walk​

Move & Walks verksamhet bygger på den ungerska konduktiva pedagogiken (KP), även kallad Petö-metoden. De behandlar både banr och vuxna med medfödda och förvärvade neurologiska skador. Konduktiv pedagogik fungerar som ett komplement till ordinarie habilitering och rehabilitering.

Move & Walk har verksamhet i Göteborg, Stockholm och Malmö.
movewalk.se >

Stockholms Syncentral​

Syncentralens uppgift är att ge personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra samverkande insatser. För att komma till Syncentralen behövs remiss från en ögonläkare.

Stockholms Syncentrals olika team:

 • barn- och ungdomsteamet
 • datateamet
 • seniorteamet
 • vuxenteamet.

Syncentralen - sodexohjs.se >

VUB-teamet - Team för vuxna med utvecklingstörning och allvarliga beteendeavvikelser ​

VUB-teamet tar emot personer över 12 år med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och svåra beteendeproblem.

Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och ett samarbete mellan psykiatri och habilitering. Insatserna från VUB-teamet är avgiftsfria.
VUB-teamet - habilitering.se >

Ågrenska​

Ågrenska har flera verksamheter som familj- och vuxenvistelser, korttids, sommarläger, utbildningar och kurser för personer med sällsynta diagnoser samt andra funktionsnedsättningar. Även vistelser för närstående och yrkesverksamma finns.

Ågrenska är också ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser.
agrenska.se >

Ågrenskas filmer

I filmerna berättar personer med sällsynta diagnoser och deras familjer om sina liv.
Sällsyntaliv - agrenska.se >

Yrkesverksamma delar med sig av kunskap om sällsynta diagnoser.
Sällsynt profession - agrenska.se >

Senast ändrad 2020-03-26

Informationsansvarig: Pia Jakobsson