Habilitering för barn

Habilitering är insatser till en person som har en medfödd funktionsnedsättning eller som tidigt i livet fått en funktionsnedsättning. Insatserna ska förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen innebär och bidra till ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Mottagning Hörselrehabilitering Rosenlund

Barn och ungdomar mellan 0 till 20 år med hörselbesvär kan komma till Barnhörselhabiliteringen.

På webbplatsen finns en liten fågel som heter ”Habrovinken”. Den visar barnen hur det ser ut på mottagningen.
Mottagning Barnhörselhabilitering — karolinska.se
Habrovinken — karolinska.se

Boenden med särskild service och daglig verksamhet

Kommunerna i Stockholms län har ansvar för viss hälso- och sjukvård för personer som bor i bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kommunerna ansvarar för till exempel:

 • Hälso- och sjukvård som utförs av distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska.
 • Rehabilitering och habilitering som sker i bostaden eller på daglig verksamheten.
 • Förskrivnings- och kostnadsansvar för inkontinenshjälpmedel, förbands- och sjukvårdsartiklar, kompressionsmaterial, bashjälpmedel samt för vissa definierade hyrhjälpmedel.

Region Stockholm ansvarar för till exempel :

 • alla läkarinsatser
 • logopedi
 • hörsel- och synrehabilitering
 • förskrivnings och kostnadsansvar för synhjälpmedel, hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt kosmetiska hjälpmedel,
 • fotsjukvård.

Boenden med särskild service och daglig verksamhet – vardgivarguiden.se

LSS/SoL-hälsan i Stockholm stad

Du som bor i gruppbostad, servicebostad eller går på daglig verksamhet har tillgång till LSS/SoL-hälsan som är en kommunal hälso- och sjukvård. LSS/SoL-hälsans team består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster.
LSS/SoL-hälsan – funktionsnedsattning.stockholm.se

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning, till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Habiliteringen ger också råd och stöd till närstående och personal i barnets eller den vuxnes närmiljö. Habiliteringsinsatser är avgiftsfria.

Habiliteringens stöd ska bidra till ett självständigt liv och delaktighet i samhället. Stödet och insatserna berör följande områden:

 • samhällets stöd
 • skola, arbete och sysselsättning
 • motorik och förflyttning
 • andning och sväljning
 • smärta och sinnesintryck
 • en fungerande vardag
 • språk och kommunikation
 • socialt samspel och relationer
 • hälsa och levnadsvanor
 • problembeteende
 • kunskap om funktionsnedsättningen
 • stöd till anhöriga.

habilitering.se
Våra mottagningar – habilitering.se

Ansökan

Vanligtvis skickar en läkare remiss till habiliteringen. Du kan också ansöka själv om du eller din anhöriga har en funktionsnedsättning som ingår i vårt uppdrag. Det behövs ett läkarintyg eller en utredning som beskriver funktionsnedsättningen.
Ansökan barn, 0–17 år – habilitering.se
Ansökan vuxen – habilitering.se
Stöd till anhöriga – habilitering.se

VUB-teamet - Team för vuxna med utvecklingsstörning och allvarliga beteendeavvikelser ​

VUB-teamet tar emot personer över 12 år med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och svåra beteendeproblem.

Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och ett samarbete mellan psykiatri och habilitering. Insatserna från VUB-teamet är avgiftsfria.
VUB-teamet – habilitering.se

KAS-teamet - Konsultteam för autismspektrum​

KAS är ett specialistteam inom autismspektrumtillstånd med beteendeavvikelser. Syftet är att långsiktigt förbättra vården för personen med diagnosen. KAS ger konsultation till ansvarig enhet som har behandlingsansvar för patienten.

KAS-teamet hjälper till med att:

 • få ett autismspektrumperspektiv i ditt arbete
 • utvecklas i form av konsultation, utbildning och/eller handledning
 • planera insatserna så att de blir anpassade till ditt arbetssätt och din arbetsplats.

Patienten:

 • är från 18 år, i vissa fall 16 år
 • är folkbokförd i Stockholms län
 • har diagnostiserat autismspektrumtillstånd
 • har problemskapande beteende
 • har inte diagnos intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • kan ha psykiatrisk samsjuklighet.

KAS-teamet - Konsultteam för autismspektrum – norrastockholmspsykiatri.se
KAS – Konsultteamet för autismspektrumtillstånd (pdf)

Move & Walk​

Move & Walks verksamhet bygger på den ungerska konduktiva pedagogiken (KP), även kallad Petö-metoden. De behandlar både barn och vuxna med medfödda och förvärvade neurologiska skador. Konduktiv pedagogik fungerar som ett komplement till ordinarie habilitering och rehabilitering.

Move & Walk har verksamhet i Göteborg, Stockholm och Malmö.
movewalk.se

Stockholms Syncentral​

Syncentralens uppgift är att ge personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra samverkande insatser. För att komma till Syncentralen behövs remiss från en ögonläkare.

Stockholms Syncentrals olika team:

 • barn- och ungdomsteamet
 • datateamet
 • seniorteamet
 • vuxenteamet.

Syncentralen – sodexohjs.se

Ågrenska​

Ågrenska är också ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. De har flera verksamheter som familj- och vuxenvistelser, korttids, sommarläger, utbildningar och kurser för personer med sällsynta diagnoser samt andra funktionsnedsättningar. Även vistelser för närstående och yrkesverksamma finns.
agrenska.se

Senast ändrad 2024-06-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson