Fonder stiftelser och stipendier för yrkesverksamma

Här finns fonder, stiftelser och stipendier för yrkesverksamma. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Under varje fond, stiftelse och stipendium finns en länk till deras webbplats. Där kan du läsa mer om deras villkor.

Arvsfonden

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.
arvsfonden.se >

Jerringfonden

Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg och utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet. Fonden ger anslag till aktivitetsbidrag, forskningsanslag och forskningsstipendier, fortbildningsstipendier och lärresor.

Ansökningsdatum: Det varierar för de olika anslagen.
jerringfonden.org >

Linnea & Josef Carlssons Stiftelse

Linnea & Josef Carlssons Stiftelse lämnar bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.

Ansökningsdatum: senast 31 mars
Vetenskaplig forskning - carlssonsstiftelse.se >

RBU:s forskningsstiftelse

RBU:s forskningsstiftelse stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbeten som förbättrar funktioner, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar. Den huvudsakliga målgruppen för forskningen bör vara barn och ungdomar upp till cirka 25 år.

Medel kan även sökas för att arrangera vetenskapliga möten.

Ansökningsdatum: 1 april
RBU:s forskningsstiftelse – rbu.se >

Drottning Silvias Jubileumsfond

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder. 

De sökande måste vara studerande som är antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet.

Ansökningsdatum: 1 oktober
Drottning Silvias Jubileumsfond - kungahuset.se >

Hörselforskningsfond

Hörselskadades Riksförbund (HRF) hörselforskningsfond stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation. Forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades situation att ansöka.

Ansökningsdatum: senast 1 oktober
horselforskningsfonden.se >

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Anders Malmstens minnesfond:

Syfte är att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande cystisk fibros som till exempel nya undersöknings- och behandlingsmetoder, patientens och familjens sociala situation.

Ansökningsdatum: 1 oktober
Forskningsfonder - rfcf.myclub.se >

Senast ändrad 2021-01-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson