Fonder, stiftelser och stipendier med fokus på funktionsnedsättning

Här finns fonder, stiftelser och stipendier som vänder sig till dig med funktionsnedsättning. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Denna sida är indelad efter olika funktionsnedsättningar. Under rubriken "Alla funktionsnedsättningar" finns de fonder, stiftelser och stipendier där alla oavsett diagnos kan söka bidrag från.

Om du har till exempel autism, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning kan du använda dig av listan "Alla funktionsnedsättningar".

Under varje fond, stiftelse och stipendium finns en länk till deras webbplats. Där kan du läsa mer om deras villkor. 

Alla funktionsnedsättningar

Karin Karlssons stiftelse (upp till 23 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som bor inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde.

Ansökningsdatum: Hela året
karinkarlssonstiftelse.se >

Lions

Lions​ bedriver bland annat hjälpverksamhet bland sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Vänd dig till den lokala klubb som finns i ditt närområde. Lättaste sättet att hitta en lokal klubb är att gå in på Lions webbsida och klicka på våra klubbar.

Ansökningsdatum: Ansökning sker i de lokala klubbarna med olika tidpunkter och ansökningsregler.
lions.se >

Stipendium – Valjevikens folkhögskola

Två RBU-medlemmar per läsår får genom Valjevikens stipendium möjlighet att läsa vid Valjevikens folkhögskola. Stipendiet avser skolans treåriga kurser.
Stipendium – Valjevikens folkhögskola - rbu.se >

Allmänna BB:s minnesfond​ (upp till 18 år)

Allmänna BB:s minnesfond delar ut bidrag till föräldrar, förälder eller annan person som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn, dels av mödrar med funktionsnedsättning. Barnet, vars ålder ej bör överstiga 18 år, ska bo hos sina föräldrar/sin förälder. Sökande ska vara bosatt i Stockholms län.

Ansökningsdatum: 1 januari - 31 mars
allmannabb.com >

Treklöverstiftelsen (upp till 18 år)

Fonden delar ut bidrag till behövande barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Ansökningsdatum: 1 januari - 15 mars
Scouterna Treklöversstiftelsen - scoutservice.se (pdf ) >

Stiftelsen Alexander Dicksons Donationsfond

Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer som är ekonomiskt behövande samt till barn med funktionshinder som bor i Göteborg och dess kranskommuner Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv och Öckerö.

Ansökningsdatum: Stiftelsen har två ansökningsperioder februari och oktober.
alexdicksonstiftelsen.se >

Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond (upp till 30 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar.

Ansökningsdatum: Senast den 15 februari
sunnerdahls-handikappfond.se >

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands, Hallands eller f.d. Kristianstads län.

Ansökningsdatum: 28 februari.
Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse – stiftelseansokan.se >

Gålöstiftelsen (barn och ungdomar)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner).

Ansökningsdatum: 1 mars - 1 april och 1 september - 1 oktober
Rekreationsstöd till funktionsnedsatta - galostiftelsen.se >

Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond (upp till 25 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar under 25 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som bor i Göteborg eller Bohuslän.

Ansökningsdatum: Senast den 10 mars
pettersilfverskioldsminnesfond.se >

Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys stiftelse

Fonden delar ut fyra individuella stipendier om 20 000 kronor vardera till två manliga och två kvinnliga idrottare inom en individuell idrott för personer med funktionsnedsättning.

Stipendiaterna ska företrädelsevis vara folkbokförda i landskapet Ångermanland respektive Stockholms län.

Ansökningsdatum: senast den 31 december
Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse - parasport.se >

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne

Stiftelsen ger bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.

Ansökningsdatum: Senast den 31 mars
anderssonsminne.se >

Svenska kyrkans stiftelser och fonder

Stiftelserna riktar sig till bland annat funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

Ansökningsdatum: 15 maj – 30 juni
ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder - svenskakyrkan.se >

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte stödja handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Ansökningsdatum: 1 juli - 1 september
crafoord.se >

Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen delar ut bidrag till enskilda personer med funktionsnedsättning.

Ansökningsdatum: 1 oktober - 30 november
felixneubergh.se >

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses ger bidrag för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade.

Ansökningsdatum: 1 oktober till och med 31 januari
ahrenstiftelse.se >

Stiftelsen Nils Ohlssons minne (14-28 år)

Stiftelsen ger bidrag till barn och ungdomar som är 14-28 år och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi. Sökt bidrag ska främja utbildning och sökande ska vara bosatt i Sverige.

Ansökningsdatum: 1 september - 15 oktober
nilsohlsson.nu >

Åke Westlanders minnesfond (10-17 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är aktiva utövare av idrott eller vill utöva idrott. Barn och ungdomar som söker ska vara 10-17 år.

Ansökningsdatum: 31 december
Åke Westlanders minnesfond - parasport.se >

Hörselnedsättning och dövhet

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering (SVCR) ger bidrag ​till personer som har omfattande funktionshinder till följd av rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada.

Ansökningsdatum: Senast den 1 mars
svcr.se >

Hörselskadades riksförbunds fonder

HRFs stiftelser delar ut stipendier till hörselskadade, döva och vuxendöva samt till föräldrar till hörselskadade och döva barn. I första hand ges bidrag till utlandsstudier, språkresor och till teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade och döva barn. Medlemskap i HRF i minst tolv månader före sista ansökningsdagen ger företräde.

Ansökningsdatum: 31 mars
Hörselskadades riksförbunds fonder - hrf.se >

Stiftelse för Gåvomedel

Stiftelsen ger till exempel ekonomiskt stöd till teckenspråkiga döva i Stockholmsområdet för personlig utveckling genom resor, läger, stipendier, kultur, kurser, konvalescens eller ekonomiska svårigheter.

Ansökningsdatum: sista ansökningsdag 31 mars och 31 oktober
Stiftelse för Gåvomedel – stockholmsdf.se >

Svenska kyrkans stiftelser och fonder

Stiftelserna riktar sig till bland annat funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

Ansökningsdatum: 15 juni -14 juli
ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder - svenskakyrkan.se >

Stiftelsen Nils Ohlssons minne (14-28 år)

Stiftelsen ger bidrag till barn och ungdomar som är 14-28 år och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi. Sökt bidrag ska främja utbildning och sökande ska vara bosatt i Sverige.

Ansökningsdatum: 1 september - 15 oktober
nilsohlsson.nu >

Stiftelsen tysta skolan

Fonden delar ut bidrag till personer som har hörselskador eller är döva.

Ansökningsdatum: från den 1 september till 28 februari
tystaskolan.se >

Neurologiska sjukdomar och rörelsenedsättning

Änggårdsstiftelsen

Fonden ger bidrag till personer med rörelsehinder som bor i Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Ansökningsdatum: Hela året
anggardsstiftelsen.se >

Rosenbäcksstiftelsen

Rosenbäcksstiftelsen delar ut bidrag till personer med neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder och bor i Jämtlands-, Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Gävleborgs- eller Dalarnas län.

Ansökningsdatum: Ansökningar behandlas fyra gånger per år, i mars, i juni, i september och i december.
rosenbacksstiftelsen.se >

Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares (0-25 år)

Stiftelsen lämnar bidrag till barn och ungdomar i första hand med diagnosen cerebral pares. Bidrag ges till exempel rekreation, fritidsaktiviteter och hjälpmedel som inte bekostas av stat, landsting eller kommun.

Ansökningsdatum: Senast den 1 mars
Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares - rbu.se >

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering (SVCR) ger bidrag ​till personer som har omfattande funktionshinder till följd av rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada.

Ansökningsdatum: Senast den 1 mars
svcr.se >

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse (upp till 25 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar, i första hand barn och ungdomar med CP-skador.

Ansökningsdatum: 31 mars och 15 oktober
carlssonsstiftelse.se >

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Fonden ger bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde.

Ansökningsdatum: Senast den 31 mars​
norrbacka-eugenia.se >

Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne

Fonden ger bidrag till rörelsehindrade personer i Skåne. Barn och ungdomar har företräde.

Ansökningsdatum: 31 mars och 30 september
stiftbistandskane.se >

Bidragsstiftelsen DHR

Stiftelsen ger ekonomiska bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan vara till exempel utbildning, resa eller hjälpmedel som samhället inte står för.

Ansökningsdatum: För boende i hela landet (förutom i Göteborgs eller Kronobergs län) är ansökningstiden 1 maj – 1 september.

Är du boende i Göteborgs eller Kronobergs län kan du söka året om.
bidragsstiftelsen.se >​

Ebbe och Ingrid Johannessons minnesfond (barn)

Fonden delar ut bidrag till barn med neurologiskt handikapp. Bidragen ska användas till att öka livskvalitet och livsglädje i form av utflykter.

Ansökningsdatum: 1 april
Ebbe och Ingrid Johannessons minnesfond - rbu.se >

RBU:s medlemsfond (upp till 25 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som är medlemmar i RBU.

Ansökningsdatum: Senast 1 april
RBU:s medlemsfond - rbu.se >

Trafikskadefonden

Trafikskadefonden ger bidrag till personer som har en funktionsnedsättning till följd av trafikskada. För att söka medel ur fonden krävs medlemskap i Personskadeförbundet RTP sedan minst två år tillbaka och att skadan ska vara registrerad i Personskadeförbundet RTPs medlemsregister.

Ansökningsdatum: Senast den 15 september
Ansökan om bidrag från Trafikskadefonden  - rtp.se > ReadSpeaker

Anna-Stina och John Mattsons minnesstiftelse för sonen Johan (upp till 25 år)

Stiftelsen delar ut bidrag till personer som blivit skadade genom trafikolycka och fått skador på centrala nervsystemet (hjärn- och ryggmärgsskador). Anhöriga som hjälper den skadade kan också söka bidrag.

Ansökningsdatum: Senast den 15 december
mattsonsstiftelse.se >

Göran Tidfälts fond

Stiftelsen ger bidrag till personer som skadats i en trafikolycka och fått en betydande funktionsnedsättning.

Ansökningsdatum: Senast den 31 december
Göran Tidfälts fond - rtp.se > ReadSpeaker

Synnedsättning

Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade

Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade (KMA) delar ut bidrag till personer med synskador.

Ansökningsdatum: Hela året
stiftelsenkma.com >

Synskadades stiftelse

Fonden delar ut bidrag till personer med synskador.

Ansökningsdatum: Hela året.
Utbildningsstipendium 30 april
synskadadesstiftelse.se >

Synskadades stiftelse (upp till 30 år)

Bidrag till enskilda personer med synskada kan beviljas till exempel för studier över gymnasienivå i Sverige och utomlands, inköp av tandemcykel, musikinstrument till skolelever, lek- och träningsredskap, avgifter för musiklektioner, ridlektioner, avgifter för kostnader för ledsagare vid lägervistelse och idrottstävlingar.

Ansökningsdatum: Utbildningsstipendium söker du senast 30 april våren innan läsåret som du söker för börjar. Övriga ansökningar kan skickas in löpande under året.
Synskadade upp till 30 år - synskadadesstiftelse.se >

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering (SVCR) ger bidrag ​till personer som har omfattande funktionshinder till följd av rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada.

Ansökningsdatum: Senast den 1 mars
svcr.se >

Manillaskolans samstiftelser

Manillaskolans samstiftelser stödjer nuvarande och före detta elever.

Ansökningstid: 10 mars, 10 maj, 10 september och 10 november.
Manillaskolans samstiftelser - spsm.se (pdf) >

Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotland (upp till 20)

Fonden delar ut bidrag för att främja vård av behövande blinda och synsvaga, samt främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar upp till 20 år.

Ansökningsdatum: 15 april och 15 december
synstiftelseabi.org >

Stiftelsen Nils Ohlssons minne (14-28 år)

Stiftelsen ger bidrag till barn och ungdomar som är 14-28 år och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi. Sökt bidrag ska främja utbildning och sökande ska vara bosatt i Sverige.

Ansökningsdatum: 1 september - 15 oktober
nilsohlsson.nu >

Inez Lundblads fond

Inez Lundblads fond ger bidrag till idrottare med funktionsnedsättning, med tonvikt på personer med synnedsättning.

Ansökningsdatum: 31 december
Inez Lundblads fond - parasport.se >

Vissa diagnoser

Erica Lederhausens Minnesstiftelse

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till rekreationsresor för personer med cystisk fibros.

Ansökningsdatum: Hela året
lederhausen.se >

Filip Sällskapet

Filip Sällskapet ge stipendier till unga personer med diabetes 1 som har ett medicinskt och ekonomiskt behov av att utbilda sin hund till diabeteshund.

Ansökningsdatum: Hela året
filipsallskapet.se >

Familjen Alvar Brodins minnesfond

Fonden delar ut bidrag till sina medlemmar, med ändamål att stödja personer med cystisk fibros och deras familjer. Bidrag ges till angelägenheter som inte fås via stat, landsting eller kommun.

Ansökningsdatum: Hela året
Familjen Alvar Brodins minnesfond - rfcf.myclub.se >

Stiftelsen Sävstaholm

Fonden ger bidrag till enskilda personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ansökningsdatum: Hela året
stiftelsensavstaholm.se >

Willefondens guldkant (barn och ungdomar)

Willefondens guldkant delar ut bidrag till barn och ungdomar som har en odiagnostiserad hjärnsjukdom.

Ansökningsdatum: Hela året
willefonden.se >

Ulrika Eklunds Stiftelse

Ulrika Eklunds Stiftelse ger bidrag till personer som lider av MS eller diabetes och som är i behov av ekonomiskt stöd.

Ansökningsdatum: före den 1 april 
swrdeklund-r5a.se >

Astma- och allergiförbundets barnallergifond (upp till 18 år)

Fonden delar ut bidrag till barn med svår astma och allergi. För att söka medel ur fonden krävs medlemskap i Astma- och allergiförbundet sedan minst tolv månader.

Ansökningsdatum: 1 april och 1 november
Barnallergifonden - astmaoallergiforbundet.se >

Stiftelsen Nils Ohlssons minne (14-28 år)

Stiftelsen ger bidrag till barn och ungdomar som är 14-28 år och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi. Sökt bidrag ska främja utbildning och sökande ska vara bosatt i Sverige.

Ansökningsdatum: 1 september - 15 oktober
nilsohlsson.nu >

Senast ändrad 2021-01-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson