Anpassning och stöd i skolan för elever med funktionsnedsättning

Elever med funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Läraren ska anpassa undervisningen till eleverna. Rektorn har det yttersta ansvaret för att alla elever når kunskapsmålen.

Särskilt stöd

När rektor får information om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska en utredning påbörjas snabbt. Utredningen ska kartlägga och dokumentera elevens svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in.

Skolan ska ta reda på elevens behov genom frågor som:

 • När fungerar undervisningen?
 • När fungerar den inte och varför?
 • Hur fungerar elevens hela skolsituation, till exempel utanför klassrummet, på raster och i matsalen?
 • Hur kan undervisningen utformas och anpassas för att ge eleven möjlighet att utvecklas så långt som möjligt?
 • Finns det praktiska omständigheter som påverkar situationen, som till exempel möblering, akustik och belysning?
 • Vad tycker eleven själv fungerar bra och mindre bra?

Extra anpassningar

Extra anpassningar handlar om att göra undervisningen mer tillgänglig för eleven. Skolan behöver inte ta något beslut för att göra anpassningar.

Exempel på extra anpassningar:

 • särskilt schema över skoldagen
 • extra tydliga instruktioner
 • stöd för att sätta igång arbetet
 • hjälp att förstå texter
 • anpassade datorprogram och läromedel
 • enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd - åtgärdsprogram

Särskilt stöd är insatser som inte går att utföra inom den vanliga undervisningen. Det kan bli aktuellt när elevens behov av stöd är mer omfattande och varaktigt. Skolan måste först göra en utredning innan särskilt stöd kan ges. Rektor bestämmer att man ska göra en sådan utredning och beslutar även om särskilt stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett så kallat åtgärdsprogram.

Exempel på särskilt stöd:

 • undervisning av en speciallärare under en längre tid
 • placering i en särskild undervisningsgrupp
 • enskild undervisning
 • anpassad studiegång.

Åtgärdsprogram är ett dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Om utredningen istället visar att eleven inte behöver särskilt stöd kan rektor fatta beslut att inte göra något åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få. Ett åtgärdsprogram handlar om skolans insatser och undervisningen. Det är viktigt att följa upp åtgärdsprogram ofta för att utvärdera hur skolans åtgärder fungerar.

Skolan ska samverka med vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt. Om läkare eller psykolog gör bedömningar i samband med utredningen behöver skolan vårdnadshavares medgivande. Däremot behövs inget medgivande när skolan gör den pedagogiska bedömningen. Både innehållet i ett åtgärdsprogram och beslut om att inte göra ett åtgärdsprogram kan överklagas av en elev som fyllt 16 år eller av elevens vårdnadshavare. Överklagan görs till Skolväsendets överklagandenämnd. 
Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan - skolverket.se > 
Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - skolverket.se > 

Rätt att få hjälp i skolan

Rätt att få hjälp i skolan är information till föräldrar om vilket stöd i skolan som barnet har rätt till.
Rätt att få hjälp i skolan - skolverket.se >

Skolverkets råd för anpassningar i undervisningen

Syftet med råden är att stödja skolans arbete med stödinsatser i form av extra anpassningar för undervisningen och särskilt stöd samt med åtgärdsprogram.

Det finns också ett studiepaket som vänder sig till rektorer, elevhälsans personal, lärare och övrig skolpersonal. Materialet kan användas vid möten, under studiedagar och på arbetslagsträffar för att få igång en diskussion och reflektion om vad det innebär för den egna verksamheten.
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - skolverket.se (pdf) >
Studiepaketet - skolverket.se (pdf) >

Anpassa prov i grundskolan

Nationella prov kan anpassas till elever som har fysiska, psykiska, intellektuella funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter. Eleven måste inte ha en diagnos för att få göra prov på ett anpassat sätt. Rektor beslutar om eleven får anpassning. 

Skolan ska utgå från elevens förutsättningar. Anpassning kan vara förlängd provtid eller annat stöd som underlättar för eleven att genomföra proven. I lärarinformationen till proven finns information om hur läraren kan planera för anpassningen.
Anpassa prov i grundskolan - skolverket.se >

Hjälpmedel i skolan

Den som driver skolan har ansvar för att alla elever har en anpassad skolmiljö och kan delta i undervisning och övriga aktiviteter under skoltiden. Det kan vara arbetstekniska hjälpmedel, till exempel arbetsstolen som eleven använder i skolan.

Din region ansvarar för personliga hjälpmedel som används både hemma och i skolan till exempel rullstol och kommunikationsdator.
Hjälpmedel i skolan – 1177.se > 

Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen har kartlagt i denna rapport vilka överenskommelser som finns mellan sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän om hjälpmedel till barn med funktionsnedsättning.
Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning - socialstyrelsen.se (pdf) >

Undantagsbestämmelsen vid betygsättning

Om det finns särskilda skäl kan läraren bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen. Undantagsbestämmelsen ska inte tillämpas för att höja ett redan godkänt betyg.
Undantagsbestämmelsen - skolverket.se >

Plugga med bilder

Plugga med bilder är ett läromedel som hjälper barn lära sig att läsa och skriva. Läromedlet består av ett bildsystem med språkljus och kommer finns tillgängligt från och med maj 2021. 
pluggamedbilder.se >

Tipsbanken

Tipsbanken är en portal för pedagogisk personal som samlar tips, råd och idéer för att öka lärande och välmående för elever som möter utmaningar i skolans vardag.
Tipsbanken - provivus.se >

Intresseorganisationers webbplatser om skolan

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet har en webbsida som handlar om skolan och en databas om skola och övrig utbildning i Stockholms län för personer med autism eller Aspergers syndrom.
Skola - autism.se >
Databas - autismvdb.se >

Riksförbundet Attention

Med NPF i skolan

Riksförbundet Attention har en webbsida som handlar om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolan. 

De olika rubrikerna är:

 • för eleven
 • för föräldrarna
 • för skolpersonalen.

Med NPF i skolan - attention.se >

Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan

Riksförbundet Attention har genomfört en enkätundersökning bland vårdnadshavare till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Enkäten handlar om hur vårdnadshavare upplever att skolan arbetar för att öka närvaron och hur de stöttar eleverna i att komma tillbaka till skolan.

Resultatet av undersökningen visar att det finns brister i stöd och anpassningar i skolan för barn med NPF.
Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan - attention.se (pdf) >

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

En lektion om skolan

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) har en skolwebb som heter ”En lektion om skolan”. Webbplatsen riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. På webbplatsen finns praktiska råd och tips kring val av skolgång, vilket stöd som finns och skollagen.
enlektionomskolan.se >

Senast ändrad 2021-06-07

Informationsansvarig: Pia Jakobsson